منتديات إيثآرالسودان  

Go Back   منتديات إيثآرالسودان > FAQ

Smilies
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

ÇáÇÈÊÓÇãÇÊ ÇáÚÇãå
What to Type Resulting Graphic Meaning
:th_right: Th Right Th Right
:friends: Friends Friends
:cry3: Cry3 Cry3
:36_3_2: 36 3 2 36 3 2
:(39): (39) (39)
:n6n920(108): N6n920(108) N6n920(108)
:904805093: 904805093 904805093
:th_emoticonmetcadea Th Emoticonmetcadeautje Th Emoticonmetcadeautje
:kisses: Kisses Kisses
:36_11_6: 36 11 6 36 11 6
:(59): (59) (59)
:pudency: Pudency Pudency
:tongue (2): Tongue (2) Tongue (2)
:xizao: Xizao Xizao
:13214[1]: 13214[1] 13214[1]
:(75): (75) (75)
:sweat: Sweat Sweat
:th_smiley_giveheart Th Smiley Giveheart Th Smiley Giveheart
:36_7_2[1]: 36 7 2[1] 36 7 2[1]
:bad_egg: Bad Egg Bad Egg
:(97): (97) (97)
:tire: Tire Tire
:36_11_15[1]: 36 11 15[1] 36 11 15[1]
:p Stick Out Tongue Stick Out Tongue
:Untitled-dd: Untitled Dd Untitled Dd
:confuse: Confuse Confuse
:v9v9net_083: V9v9net 083 V9v9net 083
:24: 24 24
:baby: Baby Baby
:09: 09 09
:(17): (17) (17)
:ftfff: Ftfff Ftfff
:calculation: Calculation Calculation
:th_nostalgia: Th Nostalgia Th Nostalgia
:(36): (36) (36)
:hell_boy: Hell Boy Hell Boy
:wyvqidwa30pr: Wyvqidwa30pr Wyvqidwa30pr
:th_36_2_52: Th 36 2 52 Th 36 2 52
:happy: Happy Happy
:1gx9: 1gx9 1gx9
:(54): (54) (54)
:n6n920(259): N6n920(259) N6n920(259)
images/icons/589.gif 589.gif 589.gif
:565: 565 565
:music2: Music2 Music2
:358: 358 358
:(69): (69) (69)
:still_dreaming: Still Dreaming Still Dreaming
:weddingbells: Weddingbells Weddingbells
:21: 21 21
:ah: Ah Ah
:(88): (88) (88)
:th_h261106_09: Th H261106 09 Th H261106 09
:36_1_56[1]: 36 1 56[1] 36 1 56[1]
:o Embarrassment Embarrassment
:Rose opens prv4: Rose Opens Prv4 Rose Opens Prv4
:burn_joss_stick: Burn Joss Stick Burn Joss Stick
:gfgh: Gfgh Gfgh
:Untitled-s: Untitled S Untitled S
:angry2: Angry2 Angry2
:confused: Confused Confused
:rose_5: Rose 5 Rose 5
:essen[1]: Essen[1] Essen[1]
:patch_punnch: Patch Punnch Patch Punnch
:gty: Gty Gty
:(30): (30) (30)
:girl: Girl Girl
:77784: 77784 77784
:thanks_2: Thanks 2 Thanks 2
:drop3: Drop3 Drop3
:36_9_2: 36 9 2 36 9 2
:(45): (45) (45)
:n6n920(201): N6n920(201) N6n920(201)
:SnipeR(65): SnipeR(65) SnipeR(65)
:hi1: Hi1 Hi1
:mad2: Mad2 Mad2
:160: 160 160
:(61): (61) (61)
:rocket[1]: Rocket[1] Rocket[1]
:519-Thanks: 519 Thanks 519 Thanks
:40135_(18): 40135 (18) 40135 (18)
:6662546: 6662546 6662546
:(77): (77) (77)
:th_smiley-beatinghe Th Smiley Beatingheart Th Smiley Beatingheart
:25: 25 25
:36_19_3[1]: 36 19 3[1] 36 19 3[1]
:beated: Beated Beated
:(99): (99) (99)
:tuy: Tuy Tuy
:0120(61): 0120(61) 0120(61)
:basket_1_him: Basket 1 Him Basket 1 Him
:d80f6b031b_2: D80f6b031b 2 D80f6b031b 2
:imagesCANIT67C: ImagesCANIT67C ImagesCANIT67C
:eh_s(13): Eh S(13) Eh S(13)
:boxe: Boxe Boxe
:080Hd1nF0: 080Hd1nF0 080Hd1nF0
:th_popcorn: Th Popcorn Th Popcorn
:heart17: Heart17 Heart17
:cry2: Cry2 Cry2
:36_2_58: 36 2 58 36 2 58
:(38): (38) (38)
:L19_1497_S: L19 1497 S L19 1497 S
:biggrin (2): Biggrin (2) Biggrin (2)
:th_3538: Th 3538 Th 3538
:idea: Idea Idea
:134: 134 134
:(57): (57) (57)
:oh: Oh Oh
(:5) ÏÚÇÁ ÏÚÇÁ
:496246294: 496246294 496246294
:w6w200504112257276b W6w200504112257276b96dd97a W6w200504112257276b96dd97a
:1397_2006-02-26_Unt 1397 2006 02 26 Untitled 158 1397 2006 02 26 Untitled 158
:(71): (71) (71)
:sure: Sure Sure
:th_smiley_66: Th Smiley 66 Th Smiley 66
:36_5_11[1]: 36 5 11[1] 36 5 11[1]
:angry: Angry Angry
:(96): (96) (96)
:th_what-080: Th What 080 Th What 080
:36_3_17[1]: 36 3 17[1] 36 3 17[1]
;) Wink Wink
:rose Yellow opens_p Rose Yellow Opens Prv Rose Yellow Opens Prv
:cold: Cold Cold
:th_emoti2vc3: Th Emoti2vc3 Th Emoti2vc3
:ytgh: Ytgh Ytgh
:asking: Asking Asking
:005: 005 005
:(6): (6) (6)
:256: 256 256
:bye: Bye Bye
:36_1_12: 36 1 12 36 1 12
:(35): (35) (35)
:heart44: Heart44 Heart44
:afro1[1]: Afro1[1] Afro1[1]
:th_36_2_54: Th 36 2 54 Th 36 2 54
:explain: Explain Explain
:111: 111 111
:(51): (51) (51)
:4342: 4342 4342
:boxing1: Boxing1 Boxing1
:Rose opens prv2 Rose Opens Prv2 Rose Opens Prv2
:mummy: Mummy Mummy
:0205l2_01: 0205l2 01 0205l2 01
:(68): (68) (68)
:smile: Smile Smile
:sunp: Sunp Sunp
:01(61): 01(61) 01(61)
:aaa: Aaa Aaa
:(85): (85) (85)
:th_12F03112: Th 12F03112 Th 12F03112
:36_1_35[1]: 36 1 35[1] 36 1 35[1]
:3554: 3554 3554
:Rose opens prv3 Rose Opens Prv3 Rose Opens Prv3
:big_smile: Big Smile Big Smile
:34): 34) 34)
:unhappy: Unhappy Unhappy
:about_to_cry: About To Cry About To Cry
:36_2_18: 36 2 18 36 2 18
:emoticons-mascherat Emoticons Mascherate 02 Emoticons Mascherate 02
:embarrassed: Embarrassed Embarrassed
:patch_omlt: Patch Omlt Patch Omlt
:837165375: 837165375 837165375
:53003779273237644: 53003779273237644 53003779273237644
:th_send_flowers: Th Send Flowers Th Send Flowers
:noor-OOps: Noor OOps Noor OOps
:drop1: Drop1 Drop1
:36_3_7: 36 3 7 36 3 7
:(44): (44) (44)
:n6n920(179): N6n920(179) N6n920(179)
:36_1_51[1]: 36 1 51[1] 36 1 51[1]
:th_36_2_60: Th 36 2 60 Th 36 2 60
:laught1: Laught1 Laught1
:152: 152 152
:(60): (60) (60)
:red_heart: Red Heart Red Heart
:dont_know: Dont Know Dont Know
:ninja: Ninja Ninja
:5511804: 5511804 5511804
:(76): (76) (76)
:sweet_kiss: Sweet Kiss Sweet Kiss
:16wbdgidsgcgsvgvsus 16wbdgidsgcgsvgvsus 16wbdgidsgcgsvgvsus
:36_11_10[1]: 36 11 10[1] 36 11 10[1]
:baffle: Baffle Baffle
:(98): (98) (98)
:too_sad: Too Sad Too Sad
:0120(12): 0120(12) 0120(12)
:th_9ae16a7fdc8b9027 Th 9ae16a7fdc8b902795b9df42893bdc48 Th 9ae16a7fdc8b902795b9df42893bdc48
:cry: Cry Cry
:15461-pop-corn_sm: 15461 Pop Corn Sm 15461 Pop Corn Sm
:61: 61 61
:being_funny: Being Funny Being Funny
:13: 13 13
:(21): (21) (21)
:cry1: Cry1 Cry1
:36_2_7: 36 2 7 36 2 7
:(37): (37) (37)
:jhjjj: Jhjjj Jhjjj
:36_1_10: 36 1 10 36 1 10
:th_36_2_63: Th 36 2 63 Th 36 2 63
:hello: Hello Hello
:130: 130 130
:(56): (56) (56)
:nothing_to_say: Nothing To Say Nothing To Say
:439: 439 439
:food111: Food111 Food111
:poiuyt: Poiuyt Poiuyt
:36_2_53: 36 2 53 36 2 53
:(70): (70) (70)
:sudan2: Sudan2 Sudan2
:zou: Zou Zou
:36_1_53[1]: 36 1 53[1] 36 1 53[1]
:an04h: An04h An04h
:(89): (89) (89)
:th_military: Th Military Th Military
:36_1_57[1]: 36 1 57[1] 36 1 57[1]
:D Big Grin Big Grin
:Rose opens prv5: Rose Opens Prv5 Rose Opens Prv5
:byebye: Byebye Byebye
:p30[1]: P30[1] P30[1]
:woow: Woow Woow
:angry4: Angry4 Angry4
:( Frown Frown
:smiley6: Smiley6 Smiley6
:feel_good: Feel Good Feel Good
:popcorn4: Popcorn4 Popcorn4
:heart: Heart Heart
:(33): (33) (33)
:gyg: Gyg Gyg
:36_1_31[1]: 36 1 31[1] 36 1 31[1]
:th_36_2_17: Th 36 2 17 Th 36 2 17
:eek: Eek Eek
:104: 104 104
:(50): (50) (50)
:n6n920(221): N6n920(221) N6n920(221)
:danceswq9: Danceswq9 Danceswq9
:Rose opens_prv: Rose Opens Prv Rose Opens Prv
:magnify: Magnify Magnify
:161: 161 161
:(62): (62) (62)
:sad: Sad Sad
:qatarw_RtfKMUHcWz: Qatarw RtfKMUHcWz Qatarw RtfKMUHcWz
:01(12): 01(12) 01(12)
:16835610ym1: 16835610ym1 16835610ym1
:(84): (84) (84)
:th_0667w1_11n: Th 0667w1 11n Th 0667w1 11n
:36_1_10[1]: 36 1 10[1] 36 1 10[1]
:734: 734 734
:beat_plaster: Beat Plaster Beat Plaster
:(101): (101) (101)
:tyuh: Tyuh Tyuh
:135: 135 135
:mad: Mad Mad
:bD5ajdbBd-jpg: BD5ajdbBd Jpg BD5ajdbBd Jpg
:duel: Duel Duel
:patch_comm: Patch Comm Patch Comm
:eh_s(14): Eh S(14) Eh S(14)
:broke: Broke Broke
:36_1_11: 36 1 11 36 1 11
:rolleyes: Roll Eyes (Sarcastic) Roll Eyes (Sarcastic)
:cool: Cool Cool

All times are GMT +2. The time now is 09:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.