منتديات إيثآرالسودان  

Go Back   منتديات إيثآرالسودان > ÇáÊÕãíã æÇáÌÑÇÝíßÓ > ÝæÊæÔæÈ - ÇáíÓÊæÑíÊæÑ - ßæÑÇá ÏÑæ - ÇäÏíÒÇíä > ÍÞíÈå ÇáãÕãã

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1  
Old 03-27-2018, 02:33 PM
ETHAR is offline

 ÃãíÑÉ ÈßáãÊí

 
Join Date: May 2010
Location: KSA
Posts: 26,479
Default ÎØ á*ãæäÇÏÉÎØ á*ãæäÇÏÉ ÚÑÈ* ( 4 ) ÇæÒÇä

Lemon á*ãæäÇÏÉ ÚÇÆáÉ ÎØæØ ÚÑÈ*É/áÇÊ*ä*É ãÚÇÕÑÉ äÊÇÌ ãÒÇæÌÉ Ê*ÈæÛÑÇÝ*É È*ä ÇáÎØ*ä ÇáÚÑÈ* æÇáÐ* ÞÇã Úáì ÊÕã*ãå æÊØæ*Ñå ãÍãÏ ÌÇÈÑ æÇááÇÊ*ä* ÊÕã*ã æÊØæ*Ñ ÅÏæÇÑÏæ Êæä*¡ æ*ÕÏÑ ÇáÎØ ÈÃÑÈÚ ÃæÒÇä ãÎÊáÝÉ . ÇáÎØ ÇáÚÑÈ* ÊÕã*ãå ãÚÇÕÑ ãÈä* Úáì ÎØ ÇáäÓÎ æãØøÚã ÈÑæÍ ãä ÇáÎØ ÇáÏ*æÇä*¡ ÇáãÒÌ ÇáÐ* *ÚØ* ÇáÎØ ÑÔÇÞÉ Çä *Êã ÇÓÊÎÏÇãå ÈÍÌã ßÈ*Ñ Çæ ÕÛ*Ñ Ïæä ÝÞÏÇä ÇáÞÏÑÉ Úáì ÓåæáÉ ÇáÞÑÇÁÉ Çæ ÇáÊÖÍ*É ÈÌãÇá*Êå ßÎØ æÇÌåÇÊ. ÈãÏÇæÑ ÍÑæÝ æÇÓÚå æãÝÊæÍÉ *ßä ááßÊÇÈÉ ÈÎØ á*ãæäÇÏÉ ãÞÑæÆ*É ÚÇá*É Ý* ÇáãÞÇÓÇÊ ÇáÕÛ*ÑÉ ááÎØæØ È*äãÇ ÊÝÇÕ*áå ÇáÌãÇá*É ÊÌÚáå ÅÎÊ*Çá ãËÇá* ááÇÓÊÎÏÇã ßÎØ æÇÌåÇÊ. ÎØ á*ãæäÇÏÉ *Íæ* ãßÊÈÉ ÍÑæÝ Ûä*É ÊÏÚã ÇáÚÑÈ*É¡ ÇáÃÑÏæ æÇáÝÇÑÓ*É æÈãßÊÈÉ ÊÔß*á ßÇãáÉ æ*ÕÏÑÈÃÑÈÚ ÃæÒÇä ÊÊÑÇæÍ ãä ÇáÑÝ*Ú ááÓã*ß
Reply With Quote
Reply

Tags
201, 2017, áã, ãÇ, ãÇáíÉ, ãËÇá, ãÈäí, ãÍãÏ, áíãæäÇÏÉ, ãÎÊáÝ, ÃÑÈÚ, ãÚ, ãÝÊæÍÉ, ãä, ãÞÇÓÇÊ, áÞÑÇÁÉ, áß, áßÊÇÈÉ, ãßÊÈ, ãßÊÈÉ, Çá, Çáã, ÇáÐí, ÇáÌãÇá, ÇáÚÑÈ, ÇáÚÑÈí, ÇáÚÑÈíÉ, ÇáÝ, ÇáÝÇÑÓ, ÇáäÓÎ, ÇáÞÏÑ, ÇÓÊÎÏÇã, Çä, ÊÏÚ, ÊÌÚá, Èíä, ÊÑ, ÊÕãíã, Èä, ÊØæíÑ, ÌãÇá, íÇ, ÍÑæÝ, ÎØæØ, ÕÛíÑ, Úáì, ÚÇÆáÉ, ÛíÑ, ÚÑÈí, ÚÑÈíÉ, Ýí, æÇáÝ, ÞÏÑÉ, ÞÑÇÁÉ, ßÇãá, ßÇãáÉ, ßÊÇÈ, ßÊÇÈÉ

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 11:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.