منتديات إيثآرالسودان  

Go Back   منتديات إيثآرالسودان > FUN TIME > ãÏíäå æÏ ÇáÚÈÇÓ

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #11  
Old 02-11-2018, 08:11 PM
ÇáÓæÏÇäí ÇáØíÈ is offline
 
Join Date: Jul 2017
Location: ÇáÓÚæÏíÉ
Posts: 744
Default ÑÏ: *æã*ÇÊ ÚáæÈ

“*æã*ÇÊ ÚáæÈ” (8) … ÔÇÑÚ ÇáÍæÇÏË
:boxing1:


ÇäÇ ÚÇÑÝæ Úãß ÇáÒ*ä Ïå *æã ÈÚãáÇ Ý*äì …ØÚã*Êæ Ïì ãÑÊ*ä áÞ*äÇ Ý*åÇ ÍÌÇÑ..ÇáÇ äÍä ÐÇÊäÇ ÈÓ äÇÓ Ïä**ä …ßãÇä ÍáÇÊ ßÇÊÈ Ýì ÇáãÍá ÈÇáÎØ ÇáÚÑ*Ö (ØÚã*É ÇáÒ*ä …ãÔ ÍÊÛãÖ Ú*ä !!! ). ÎáÇÇÇÕ *Úäì ÇáãÍá ÚÇáãì æÑæÊÇäÇ ÈÊ ÎÇáÊæ … !! ÇåÇ Çá*æã ÏÇß ÇßáÊ ãäæ ÎãÓå ØÚã*ÇÊ ÈÓ æÇááå ãÇÒÏåã ..!! æÏæäì ÇáÇÎÑå æÌ*Ê …!! ÍÇáå …ÍÇáå ÕÚÈÉ…..!! ÔÇáæäì Ô*á ÇáãÓÊÔÝì ..ÞÇáæ ÝÞÏÊ ÓæÇ*á…!! åì æ*äÇ ÇáÓæÇ*á Ïì ÐÇÊÇ ÚÔÇä äÝÞÏÇ …*ÇåÇ Çáã*Ñ*äÏÇ Ïì ..!! Çáãåã *ÇÒæá ÃÕÍÇÈì Ï*á äÇÓ ãÚãÑ æÅÈÑÇå*ã ..Êßáæäì Êß*á Úáì ÇáÍæÇÏË …!!

ÇáãÔßáÉ ãÇÝì ÇáØÚã*É ÇáãÔßáÉ ßáåÇ Ýì ÇáÍæÇÏË….!!! Çæá ÍÇÌå ÇÓÊÞÈÇá ÐÇÊæ ÛÑ*È ÚÌ*È..!! *ÇÎ Òæá ÌÇì ãÇÞÇÏÑ *Êßáã æáÇ *Þ*Ý ãÔ ÈÇááå ÇÞá ÍÇÌå *ÑÞÏæå ßÏå æÈÓÑÚÉ *ÔæÝæÇ ÇáÍÇÕá Ôäæ …..!!! ¿¿ æÇááå *ÇÎæÇäÇ æãÇØÇáÈäì Íá*ÝÉ áÞ*Ê áì áì æá***Ï ßÏå æÈä*å ÞÇÚÏ*ä ÞÇáæÇ Ï*á ÃØÈÇÁ ÇáÍæÇÏË …!!! Çæá ÍÇÌå ÇáÈÊ Ïì ÐÇÊÇ ãÇÑÝÚÊ Ú*äÇ ÚÇ*äÊ áì …..!! ÊßÇÈÓ Ýì ÇáãæÈÇ*á ÈÊÇÚÇ ÇáÙÇåÑ ãÊÇÈÚå ( ÐóÇ Ýæ*Ó ) ….!! æÇáæáÏ Ïå ÛÇ*Êæ ÍäÇ Úáì Ôæ*å ßÏå ÓÃáäì ÇáÊÞæá ÇäÇ ÌÇì ÃÊÕæÑ …!! ãÇáß Ýì Ôäæ …!!¿ æÇäÇ ÐÇÊì ãÇÞÇÏÑ ÃÊßáã …ÑÏ ãÚãÑ …..æÇááå ÈÓ ÇÓÊÝÑÇÛ ßÏå ææÌÚ ÈØä ÔÏ*Ï …!! ÇåÇ ÇáæÏ æÇááå ÇáÊÞæá ÈÍá Ýì ÇáßáãÇÊ ÇáãÊÞÇØÚÉ …*ÑÏ ÈÚÏ ãÓÇÇÇÇÝå…. æÇäÇ ÎáÇÕ ÍÇÓì Ãäì ÚÇ*Ò ÇãæÊ …..!! æãä ãÊ*ä ÇáßáÇã Ïå …!!!¿ ( ÏÇ*Ñ *ÓÊÝÓÑ ÇáæÏ ) ãÚãÑ ÞÇá á*åæ æÇááå ÞÈá ÓÇÚÉ ßÏå ……!! ÈÓ ãÇÕÏÞ …..!!¿ æÞÈá ÓÇÚÉ ßäÊæ æ*ä ÇÕáæ …!!¿ Èì äåÑå ßÏå …!! ÇäÇ ÞáÊ ÎáÇÕ ÇáÈÑßå Ýì ÇáÇåÊãÇã Ïå …! *Úäì ÇáãÚäì Ì*äÇ ãÊÃÎÑ*ä ..!! (ÇßáäÇ ÇáäåÑå Ïì Ýì ÍäÇäÇ) …!!! ãÔ ØæÇáì ãÝÑæÖ *ÍÕá ÇáÍÇáå ÇáÌÇÊ ãÊÇÎÑå Ïì …!!¿ æÇááå *ÇÎæÇäÇ ÞÈá Úáì ÏßÊæÑÉ ÇáåäÇ Ïì …..æÈßá åÏæÁ ÞÇá á*åÇ æÇááå ãäÊÕÑ ÈÇáÛ ÞáÊ á*åæ *ÇÎ ÊÚÇá ÓÏ áì ÇáæÑÏ*É Ïì ÚäÏì ãÔæÇÑ áÍÏì åÓå ãÇÌÇ …!!! ÇåÇ æÇáßæäÊ*Óå Ïì áöÓóøå ãÑßÒÇ ãÚ ÇáãæÈÇ*á ….!! ÞÇáÊ á*å æÇäÊ ãäÊÕÑ Çæá *æã ÊÚÑÝæÇ …!! *ßæä áÞì á*åæ ÈÑäÇãÌ æÚãá ÑÇ*Í …æÈÇÚß …!! ãÚ ÖÍßå ÎÝ*Ýå ßÏå È*ä ÇáØÑÝ*ä …..!!! å*Ç ÇÎæÇäÇ Ïå ßáÇã Ôäæ Ïå …!! ÇäÇ ÇáØÚã*É ÏÇ*Ñå ÊßÊáäì …!! ÃÈÞì Ýì ãäÊÕÑ ÌÇ ..æãäÊÕÑ ãÇÌÇ …ãäÊÕÑ *Ø*Ñ Çä ÔÇÁÇááå …!!!

ÇåÇ ÇÈÑÇå*ã ÕÇÍÈì Ïå Òæá åÇÏÆ ßÏå ..! áßä æÞÊ ÔÇÝ ÇáÞÕÉ Ïì *ÇÒæá ÇäÝÚá æßæÑß á*ß Ýì ÇáãÌáÓ ÇáØÈì Ïå …!! ÞÇá á*åã *ÇÌãÇÚÉ ßÏì ÎáøææäÇ ãä ÞÕÉ ãäÊÕÑ Ïì æÔæÝæ á*äÇ ÒæáäÇ Ïå …!!!¿ æ*ÇÑ*Êæ áæ ãÇÞÇá …!! ÈÓ ßÃäæ ãäÊÙÑäæ *Þæá ….!! ÇåÇ ÓÊ ÇáãæÈÇ*á Ïì ÇáÙÇåÑ ÒæáÇ Ýì (ÐóÇ Ýæ*Ó ) ØáÚ ãä ÇáãäÇÝÓå æÑæÍÇ ãÍÑÞÇåÇ ãä ÇáÞÚÏÉ åäÇ
æÇáá*áÉ ÇáÓÈÊ ..!! æÞÇáÊ ßÏå ÔÈÊ Ý*äÇ …åì** åì** å*** …Çæá ÍÇÌå ÇäÊæ ÇáÚ*Çä*ä …..!!¿¿. ãÚãÑ ÞÇá á*åÇ áÇ..
æÅÈÑÇå*ã ÈÍÏÑ ÈÓ ..!! ÎáÇÕ ..ÎáÇÕ …ÇØáÚæ á*äÇ ÈÑå áæ ããßä…! Ç*å ÇáÝæÖì Ïì ….!! ÈÓ ÇÈÑÇå*ã ÞÇã á*ß Úá*åÇ …! ÝæÖì….!! æÇááå ÇáÝæÖì *ÇåÇ ÇáÈÊÚãáæ Ý*åÇ ÇäÊæ Ïì …!! ÇáÒæá Ïå Ú*Çä æäÍä á*äÇ äÕ ÓÇÚÉ åäÇ …!! ÍÇáÊæ ÐÇÊÇ ãÇÔÝÊæåÇ..!! *ãæÊ *Úäì ÍÊì ÊÊÍÑßæ æáÇ Ôäæ …!! ÇåÇ ÇáÏßÊæÑ ÐÇÊæ ÞáÈ ãÚ ÐóÇ Ýæ*Ó …äÚã…!! äÚã… äÚã ….!! Ø*È ãÇßÇä ÊÚÇáÌæ ÈÑÇßã æÞÊ*ä äÍä ãÇá*äÇ ÏÇÚì …..!!! áæ ÓãÍÊæ Îáæ á*äÇ ÇáãÑ*Ö ÈÓ ….! ÇåÇ ÇÈÑÇå*ã ÍáÝ ãÇ*ØáÚ ÞÇá á*åã åæ äÍä ãÚÇåæ ãÇÔÊÛáÊæ È*å æÇááå äØáÚ ÇáÇ äáÞÇå ãÇÊ …..!! ÇÊÎ*áæ Èßá ÈÑæÏ ÇáÈÊ ÇáãÔæØäå Ïì ÞÇáÊ á*åæ ÎáÇÕ ÚÇáÌæ ÇäÊæ …..!! æÇäÇ ÎáÇÇÇÇÕ ÈÞ*Ê ÇÔæÝ ÙáÇá ..!! ÇÔÑÊ áì ÇáÌãÇÚÉ Ï*á *ØáÚæÇ ÈÑå ….!! ÚÇ*Ò*ä äÊÚÇáÌ *ÇÎ ..ÇåÇ ÛÇ*Êæ ØáÚÊåã ßÏå ÈÇáÛÕÈ …æÇÓÊáãæäì ÇáãÚáã*ä Ï*á ….!! ÇáÈÊ ÇÕáåÇ ãÇÞÑÈÊ ãäì Êßæä (ÞÑÝÇäå) ….!! æÏÇß *ÓÃá Ý*äì.. ÇßáÊ Ôäæ ÇäÊ ….!!¿ ÞáÊ á*åæ ãÇ ÇßáÊ ÍÇÌå ÇßáÊ áì ÍÊÉ ØÚã*å …..!! ØæÇáì ÞÇá áì ØÈÚÇ ãä ÈÑå ….. (ãÇáÇ ÎáÞÊì Ïì ãÇÈÊÇßá ãä Ìæå æáÇ Ôäæ ..!!¿) Çáãåã ÇäÇ ÚÇ*Ò ÇÊÎÇÑÌ ãä åäÇ…!! æÈØäì ÚÇ*Òå ÊÊÞÏÇ …!! ÞáÊ á*åæ ÈÑå Ìæå *ÇÎ ÇäÇ ÇßáÊ ØÚã*å …!! ÏÇ*Ñ ÊÚÇáÌäì æáÇ ÃÞæã ÇãÔì ….!! æáÇ ÑÏÇ Úáì …ÞÇá áì ÇãÔì Ì*È ÇáÃÏæ*É Ï* …..!! ÃãÔì !!¿¿¿¿ åæ ÇäÇ ßÇä ÞÇÏÑ ÇãÔì ßäÊ ÞÇÚÏ ÃÚÇ*ä á*ß ßÏå ..!! ÍÓå Èì ÓÄÇáæ ÈÇ*Î …!

ÞÇá áì Ø*È æ*ä ÇáÚÕÇÈÉ ÇáÌæ ãÚÇß Ï*á. ( ÈÞÇåã ÚÕÇÈå ..!!)….( æÇááå ÇáÚÕÇÈÉ ÇáÇ ÇäÊæ Ï*á) …. Çáãåã äÇÓ ãÚãÑ æÇÈæÎá*á æÇÞÝ*ä ÈÑå… áßä ãáÕÞ*ä Ýì ÇáÈÇÈ ..(ÍÈÇ*Èì Ï*á *ÇÎ ..). ØæÇáì ãÚãÑ ÌÇ …. ..ÇåÇ ÇÏæåæ æÑÞå Øæ*áå ÚÑ*Öå Ý*åÇ ßá ÍÇÌå ãä ÇáÇÈÑÉ Çáì ÇáÓ*ÇÑÉ …..!!! (ãÇÚäÏåã ÇáÊßÊÍ …) ÇåÇ ãÔæ ÌÇÈæ ÇáÍÇÌÇÊ ÈÚÏ äÕ ÓÇÚÉ….. áÇÝ*ä ãä Õ*Ïá*É áì Õ*Ïá*É ..! Ï*ß ãÇÝì …æÏ*ß ãÞÝáå …!!! æÛÇ*Êæ ÍÇáå ÊÍää …!! Ýì ÇáÝÊÑÉ Ï* ÊÇäì Òæáß æóÐóÇ Ýæ*Ó ÏæÑæ ÇáæäÓå …æÇäÇ ØÈÚÇ ãÚ ãÑÖì Ïå áßä ÞÑæä ÇáÇÓÊÔÚÇÑ æÇáÔãÇÑ ÔÛÇáå …!! ÃÓãÚåã á*ß …æÇááå *ÇåäÇÏì .. (Ïå ÇÓã ÇáÏßÊæÑÉ æÚÇÔÊ ÇáÇÓÇãì ..) ÇáæÇÍÏ ÇáãÓÊÔÝì Ïì ßÑå *æãÇ ÐÇÊæ …!! æÑÏÊ ÇáÃã*ÑÉ …åÇäÊ ßáåÇ ÔåæÑ æäßãá ÇáÇãÊ*ÇÒ Ïå æäÈÞì ãÇÑÞ*ä Ïì ãÇÈáÏ *ÞÚÏæ Ý*åÇ …..!!! Ããããããß ….!! ÇãÊ*ÇÒ …!! *Úäì Ïì áæ ßÇäÊ ÇÎÕÇÆ*å ßÇä ØÑÏÊäì ÇäÇ ÐÇÊì ….!!! æÏå ßáæ æáÇ Ýì ÓãÇÚÉ æÕáÊäì..!! æáÇ*Ï åÈÔÊäì… ÛÇ*Êæ ÇáæÏ Ïå ÝÊÍ áì Ú*æäì Ïì ÚÇ*ä Ý*åÇ ÓãããÍ Ð* ÇáÑÇ*Íå á*åæ ÍÇÌå æÎáÇÕ…!!

…!! Çáãåã äÇÓ ÇÈÑÇå*ã ÌÇÈæ Çáß*Ó ãáÇä ÏÑÈÇÊ æÍÞä æÍÈæÈ …Òæáß Ïå æáÇ ÚÇ*ä á*åã ãÏÇ Ç*Ïæ ÔÇáã ãä ÌäÈ ÇáÈÇÈ ÇáÊÞæá ÌÇ*È*ä (ÚÔÇ Ïá*ÝÑì ..). æÞÇá áì ááããÑÖ ÇÏ*åæ ÇáÏÑÈ Ïå æÍÞäå ßÏå …..!! æÇÓÊÃÐä ãä ÏßÊæÑÉ ÇáåäÇ ÞÇá á*åÇ ãäÊÕÑ ÔÑÝ ÓÚÇÏÊæ ÞÇá Ýì ÇáÈÇÈ …æáÇ ÏÇ*Ñ ÇÞÇÈá æÔæ Ïå …Çæßì ÌÇÇÇÇæ …!! æåì ÞÇáÊ á*åæ ÌÇÇÇæ …ÕÏÞæ ..!! æÇäÇ Ýì ÇáäÕ ÃÓæ … äÇÇÇÇæ …(ßÏ*Óå Ýì ÔæÇá ) …!!! æåì ÚÇ*äÊ áì ßÏå Èì Íã*Ñå ÇáÊÞæá ÚäÏì ãÚÇåÇ ÊÇÑ ….!!! åæ ßãÇä ÇäÇ ÕÍì ãÇÝæÊåÇ ÐóÇ Ýæ*Ó ÈÏá ÊÓÊãÚ Èì ÇáÍáÞÉ ….( æÔæ ÈÍÈß ÇäÇ æÔæ å*Ïì ÇáÃÓ*É …ÊÞÚÏ á* ÚáæÈ ãÊÓãã ÈÇáØÚã*å …!! ). Çáãåã ÛÇ*Êæ ÑÈäÇ Ïå ÈÓ ãä ÝæÞ ÞÏÑ æáØÝ æÌÇÊ ÎÝ*Ýå …!! æÇáäÇÓ Ï*á Çááå áÇæÏÇßã á*åã æáÇ æÏì ÍÈ*È …!!ÇåÇ ßãáÊ ÇáÏÑÈ ÈÊÇÚì Ïå ..æÞÑÈÊ ÇÔÑÈ ÇáÊÇäì ..!! ãÇ Èì ÞÑæÔäÇ…..!! æÈÞ*äÇ ãÇÑÞ*ä …!! ãÚãÑ *ÊÍÓÑ..!! æÅÈÑÇå*ã *ÓÈ æ*áÚä …!! æÇäÇ ãÍæÕ Ýì ÇáäÕ ãä ÇáÊÚÈ …!!! ÊÇäì ÇáØÚã*É áæ áÇÞÊäì Ýì ÇáÏÑÈ ..ÈáÝ Õ*ä*å ……!! æÇäÊ *ÇåäÇÏì Çä ÔÇÁÇááå È* ÇáÈæÑå ÇáÈäÇÏæ á*åÇ ÇáãäÇÏì …!! *ÇÑÈì ãäÊÕÑ *ßæä ÌÇ ….ÊÌì æáÇ äÌì …!!!
Reply With Quote
  #12  
Old 03-05-2018, 09:44 PM
ÇáÓæÏÇäí ÇáØíÈ is offline
 
Join Date: Jul 2017
Location: ÇáÓÚæÏíÉ
Posts: 744
Default ÑÏ: *æã*ÇÊ ÚáæÈ

“*æã*ÇÊ ÚáæÈ” (9)
:food111: Ú*Ï ã*áÇÏ ÓÇÑÇ :food111:

ØÇÑÞ ÞÇá áì ÑÃ*ß Ôäæ *ÇÚáæÈ ÇäÇ ãÚÒæã Ú*Ï ã*áÇÏ ÈÊ Òã*áÊäÇ Ýì ÇáÌÇãÚÉ …ãÇÊãÔì ãÚÇì …!!¿ ÞáÊ á*åæ åæ* *ÇØÇÑÞ äÇÓ ÇäÇ ÐÇÊì ãÇÈÚÑÝã ÇãÔì ß*Ý *ÇÎ ….!!! ÇÝÑÖ ÞÇáæ Ïå ãäæ ..!!! æÇááå ÇÎÏ á*åæ ÖÍßå ßÏå áãÇ ÔÝÞäì …..!! ÞÇá áì æÇááå ÇäÊ ãÊÝÇÆá ÌäÓ ÊÝÇÄá…!! *ÇÎ Ï*á åã ÐÇÊã ãÇÈÚÑÝæ ÈÚÖ …..!! Ïì ÈÊ *ÇÚáæÈ *ÔåÏ Çááå äÍä Ýì ÇáÌÇãÚÉ ßäøÇ ÞÇ*áäåÇ ÈÊ Çã áÚÇÈ ….!!! Çæá ÍÇÌå Ú*æäÇ Ï*á ÎÏÑ ãÚ ßÍáì Úáì Èäì ßÏå….!!! Ïå ÇæáÇ ÈÇáÊÈÇÏì ….! ÇáÍÇÌå ÇáÊÇä*å æÇááå *Çåæ ÏÇß ÇáÏã ÈÊÔæÝæ ãÇÔì Ýì ÚÑæÞÇ ….Ìææææææ …..!!! ÇáÍÇÌå ÇáÊÇáÊå áæäÇ Ïå áì åÓå ãÇÝì Òæá ÞÇÏÑ *ÍÏÏæÇ äÇÓ ÈÊÞæá ÇÕÝÑ …ÌãÇÚÉ ÞÇáæ ÚÓáì ….æÇÍÏ*ä ÞÇáæ ÔÝäÇ ÇáÔÇÝÇ …!! æáì åÓå ãÇæÕáäÇ áì äÊ*Ìå …….!!! ÌÇì ÊÞæá áì *Þæáæ ÇäÊ ãäæ ..!!¿ Ï*á (ÇáåÇÑÏ*Óß ) ÈÊÇÚã ÐÇÊæ ãÇÈÞÑÇß …!! ÇäÇ ÓÇ*Þß ÈÓ ÊÊÝÑÌ ..!! *ÇÎ ÃÞæá á*ß ßáÇã…!! ÇäÇ ÐÇÊì ãÇÔì ÇÊÝÑÌ …!! åæ ÐÇÊæ ÚÒãæäì ÈÇáÕÏÝÉ …!! ÇäÇ ãÔÊÑß áì Ýì ÌãÚ*å ßÏå Ýì ÇáÌÇãÚÉ ÇÓãåÇ (ÌãÚ*É ÍãÇ*É ÇáÍ*æÇä ) …!! *ÔåÏ Çááå ÇäÇ ÐÇÊì ãÇÚÇÑÝ ÈÞÕÏæ Ôäæ …!! ÈÓ ÏÎáÊ ÓÇßÊ ßÏå áÞ*Ê á*ß ÇáÌßÓ ÇáäÖ*Ý Ïå ßáæ ãÓÌá åäÇß æÓÌáÊÇ …..!! æÇäÇ ÇáÍ*æÇä Ïå ÚäÏì *ÇßáÈ ..*ÇßÏ*Óå *ÇÍãÇÑ …*ÇÍÕÇä ..!! æÇáÃÑÈÚÉ ÊÇÑ*Îì ãÚÇåã ãÔÑÝ …!! Çæá ÍÇÌå ÇäÇ ÈÑÇì ßÏå Èßæä ßÇÊá áì Ðì ÊáÇÊå ßáÇÈ æÓÊå ßÏÇ*Ó …!! ÊÇäì ãÇÈÚÑÝ Úäåã ÍÇÌå …!! Çáãåã ÓÇÑå Ïì ãÚÇäÇ Ýì ÇáÌãÚ*å æÚÒãÊäÇ ßáäÇ …..!! È*Êã Ð* ã*É ØÇÈÞ ßÏå æÇáÚÑÈ*É ÐÇÊÇ ÇáÈÊÌ*ÈÇ ÇáÌÇãÚÉ áì åÓå ÇäÇ ãÇÚÇÑÝ ãÇÑßÊÇ Ôäæ..!! æáÇÍÙ ÇäåÇ ÈÊÊÛ*Ñ ãä æÞÊ ááÊÇäì …!! *ÔåÏ Çááå ÇááÈÓå ÇááÇÈÓÇ ÇáÓæÇÞ ÇäÇ ßäÊ ÞÇ*áæ Ïå ÇÈæåÇ ….!!! ÇåÇ ãÇÔì æáÇ ÚÇ*Ò (ÊÊÑãÊá ) ÞÈáß åäÇ …!!! ÇäÇ ÇáæÞÊ ÏÇß ÓÇÑÍ ãÚ ÇáßáÇã ÇáÈÞæá áì Ý*åæ Ïå …ÈÓ ÈáÚÊÇ Ñ*Þì Ïå æÞáÊ á*åæ *ÇÒæá ÇäÇ ÌÇÇÇåÒ ÞáÊ äãÔì åÓå Ïì äãÔì …!!! æÏ ÇááÐ*äÇ !!! ãÇÚÇãá ãÌäæä…!! ÇåÇ *ÇÚáæÈ Úá*ß Çááå ÃÍÓä áÈÓå ÚäÏß ..!! ãÇÊÔÑØ Ú*äÇ …!! ÇáÓÇÚÉ ÓÊå äÊÍÑß ÇáäÇÓ Ï*á È*Êåã Ýì (ÇáãäÔ*É ) *Úäì Úáì ÈÇá ãÇäÕá ÇáÚ*Ï ã*áÇÏ ÐÇÊæ *ßæä ÎáÕ ……

*ÇÒæá ÇäÇ ãä ÇáÓÇÚÉ ÊáÇÊå Ýì ÇáÍãÇã ..!! ÞáÊ áì ãÔÇÚÑ ÇÎÊì ..ÇáÞã*Õ æÇáÈäØáæä Ï*á Êßæ*åã ßãÇ áã Êßæ*åã ãä ÞÈá…!! æÇáÌÒãÉ Ïì ÈÑÇì ÞÚÏÊ Ý*åÇ ÛÓ*á ÈÑå æÌæå …!! æÇÓÊÍã*Ê ãÑÊ*ä …!! æÈÞ*Ê ÌÇåÒ… !! ÇåÇ ÌÇäì ØÇÑÞ ÔÇÏì á*åæ ÚÑÈ*å ßÏå ãÇÚÑÝÊåÇ ÚÑÈ*å æáÇ ÝÖ*å ÍÇÌå ßÏå åÌ*ä È*ä ÇáÑÞÔå æÇáÚÑÈ*å ..!! Çáãåã ÇäÍÔÑäÇ á*ß Ý*åÇ æÏæÑäÇ …!!

ØÇÑÞ ÞÇá áì ÇãÇäå Çáá*áå *ÇÚáæÈ ãÇÍÊÔæÝ äæÑ …!!! *ÇÒæá æÕáäÇ á*ß ÈÚÏ ÓÇÚÉ ßÏå …!! ÇáÚÑÈ*å ÊÏÎä æÊÊÊÑÊÍ æãÇÞÇÏÑå ÊãÔì …!! ÛÇ*Êæ Çáãåã æÕáäÇ ÇáãäØÞÉ áÞ*äÇ ÈÞÇáÉ ÇáÝæÒÇä (ÔæÝ ÇáÇÓã ÐÇÊæ ) ãÔ (ØÚã*É ÇáÒ*ä ) …!!ÈÊÇÚ ÇáÈÞÇáÉ ØæÇáì ÞÇá á*äÇ åÏÇß ÇáÈ*Ê ÇáãæáÚ ÇáÙÇåÑ Ïå (æåá *ÎÝì ÇáÍÌÑ ) ÇáÙÇåÑ ÇáÌãÇÚÉ åäÇ ãÚÑæÝ*ä …!!! Çáãåã æÕáäÇ ááÞÕÑ ÇáÃã*Ñì Ïå ….!! È*Ê ÞÏÑ ÍÞäÇ ÚÔÑå ãÑÇÊ …!! æáÞ*äÇ á*ß ÇáÚÑÈÇÊ ÇáæÇÞÝÉ ÈÑå ÇÞá æÇÍÏå.. ÈÑÇÏæ …..!! æÞÝäÇ ÚÑÈ*ÊäÇ æÑÇ ÇáÍ*ØÇ Ýì ÔÇÑÚ ãÖáã æãÔ*äÇ Úáì ÇáÈ*Ê …!!! äÇÓ ÇáåÏÝ Ï*á æÇÞÝ*ä ÈÑå ÇäÇ ÞÇ*áÇ ãÓÊÔÝì …!!! ÚÇ*äæ á*äÇ ßÏÇÇÇ Ð* ÈÊÇÚ*ä ÇáÌãÇÑß …!! Çáãåã ÓãÍæÇ á*äÇ ÈÇáÏÎæá Çæá ÍÇÌå ÇáãÓÇÝÉ ãä ÎÔã ÇáÈÇÈ áì Ìæå ÇáÈ*Ê ÃØæá ãä ÇáÒáØ áÍÏì È*ÊäÇ …æÇáÔÌÑ ÈÓ ÖÇÑÈ*äæ ÇæÑä*Ô ..!! *Óæ ßÏì ….!! Ôßáæ ÐÇÊæ ÝÑÍÇä …!! æÇááå ÇáÚÙ*ã ãæ*É ÍæÖ ÇáÓÈÇÍÉ ÇäÖÝ ãä Çì ãæ*å ÔÑÈÊåÇ… æáæäÇ ßÍáì …!!! æÇäæÇÑ ßÏå ãÇÚÑÝÊåÇ ãÑßÈÇ æ*ä …!! Çáãåã *ÇÒæá æÕáäÇ ÈÇáÓáÇãå …!! Ýì ÈäÇÊ ßÏå Óáãæ Úáì ØÇÑÞ …!! æÌÇÊ ÓÇÑå ….áÇ Çáå ÇáÇ Çááå ..!! Ïì Ôäæ Ïì ..!! …ÇáÈÊ Ïì ãÇÃÙäåÇ ÔÇÝÊ ÇáÔãÓ ÇÞá ÍÇÌå ÓäÊ*ä …!! æÇááå ÌÏ ..!! æãæÓ*Þì åÇÏ*å ßÏå ÔÛÇáå …!! æÌãÇÚå áÇÈÓ*ä ÇÈ*Ö Ýì ÇÈ*Ö Ð* ÈÊÇÚ*ä ÇáãÓáÓá áÇÝ*ä Ý*äÇ *ÞÓãæ Ýì ÇáÔÑÈÇÊ ….!! ÇáÕ*ä*å Ý*åÇ ÃÑÈÚÉ ÃáæÇä ….!! ÏÇ*Ñ ÇÔ*á áì ßÈÇ*å ØÇÑÞ ÛãÒ áì ..*Úäì ãÇÊÔ*á …!!! *Ô*áß Çááå *ÇÎ ÇáÚØÔ ßÇÊáäÇ …!! ãÇáß Úá*äÇ ..!! ÞãÊ Ìá*ÊÇ ..äÚãá Ôäæ …!! ÞáÊ Ããßä ÎÇ*Ý ÊÍã*äÇ ÇáÚÔÇ …áÍÏì ãÇÞÇá áì Ýì ÃÖÇäì ..ÇäÊ åÓå ÔÝÊ á*ß ßÈÇ*å äÇÞÕÉ …*Úäì ßáåã ãÇÔÇáæ …!! ÏÇ*Ñã *Þæáæ ÇáÔÑÝÇä*ä Ï*á ãäæ ..!! Çáãåã ÈáÚÊåÇ æ ÓßÊÇ …!!! æÞÏãäì áì ÓÇÑÇ Ïì …

ÞÇá á*åÇ Ïå ÚáæÈ ÕÏ*ÞäÇ …æÇááå ÇáÈÊ Ïì ÈÏæä ÎÌáå ÞÇáÊ á*åæ ÚÒæÒ…!!!!¿¿¿ ÞÇá á*åÇ ..áÇ … ÚáææææÈ …!! ÞÇáÊ áì ÇåáðÇ *ÇÚÒæÒ …ÊÇÇÇÇäì ..!! ãÇÚÑÝÊÇ ÇáãÚäì Ôäæ…!!¿ *ÇÑÈì ãÇÞÇÏÑå ÊÞæá ÚáæÈ ..!! æáÇ ÎÇ*Ýå ÇáÇÓã Ïå *äØ Ý*åÇ …æáÇ ÚÇ*Òå ÊÏáÚäì ..!!! æÇááå ãÇÚÑÝÊ …!!!¿¿ Çáãåã *ÇÒæá ÇäÇ ßÃäæ ÈÍÖÑ áì Ýì Ý*áã …!! ÇáÈäÇÊ Ï*á áÇÈÓÇÊ Ð* ÇáãÌáÇÊ …!! æÌæ æá*ÏÇÊ ßÏå ãÌÈÕ*ä Èì ÈäÇØá*ä æÝäÇ*á æÇáÔÚæÑ Ïì ÊÊáÇãÚ ….!! æÇÊÇÑ*åã ßáåã ÇæáÇÏ æÈäÇÊ ÈÊÚÇÑÝæ ÔÏ*Ï ..*ÇÒæá ÓáÇã ßÏå ææäÓå…..!!! æäÍä ÞÇÚÏ*ä Ýì ÇáØÑÈ*Òå Ð* ÍÑÓ ÇáÌÇãÚÉ …!

ÈÓ ÈÚÏ Ôæ*å ßÏå ÇÓãÚ á*ß ÕæÊ ßÏå ãÇÚÑÝÊæ ÑÇÌá æáÇ ãÑå ÃÊßáã ÈÇáÇäÌá*Òì …!! æÝì ÇáäåÇ*å ßÏå ÈÓ ÓãÚÊ ÇÓã ..ÓÇÇÇÇÑÇ …!! æÇáÕÝÞå Ïì ÏæÑÊ…!! ØæÇáì ÕÝÞäÇ…!!! æÇäÇ ãÇÚÇÑÝ äÍä ÐÇÊæ ÕÝÞäÇ á*å …!! ÇáÊÞæá ÇáåáÇá ÌÇÈ Þæä …..!! æáÞ*äÇ á*ß ÇáäÇÓ Ïì ÈÏÊ ÊÊÍÑß áì ãßÇä ÊÇäì Û*Ñ Ïå ….!! ØæÇÇÇÇáì ÞØÑäÇåã ..!! ãÔæ È*äÇ áì ÍÊå ÊÇä*å Ý*åÇ ß*ßå æÇÞÝå Øæá ÇáÚãæÏ æãáÈÓäåÇ Ð* ÇáÚÑæÓ …!! æÝì ÑÇÓÇ ÔãÚÉ …!!! æÝÌÃÉ ßÏå ÕæÊ ÝäÇä ÈÛäì ÈÇáÇäÌá*Òì ÏæÑ Ýì ÇáÓãÇÚÇÊ …åÇÈì È*ÑË Ïì Êæ *æ …!!! ãÏæÑæ æÇÍÏ áÇÈÓ á*åæ ÓãÇÚÇÊ ÞÏÇãæ ßÈÇä*å ÇäÇ ÞÇ*áæ Ø*ÇÑ ..!! æßáåã *Ûäæ ãÚÇå..!! ÝÌÇÉ ßÏå ÞáÈ ãÕÑì …!! æÓäå Íáæå *ÇÌã*á …æÇÑÞÕ *ÇÌã*á Ýì ÇáÓÇÍå …!! æÈÑÖæ *Ûäæ …!! æÇäÇ ÓÇÇÇÇÑÍ Ýì ÇáäÇÓ Ï*á ÃÚÇ*ä ….!!! ÈÓ ÝÌÇÉ ÇáÍÊå ÈÞÊ ÖáãÇ ÇäÇ ÞáÊ (Ããããß ) ÇáßåÑÈÇ ÞØÚÊ …!! ÇÊÇÑ* åã ÇáÞØÚæåÇ ÚÔÇä *ØÝæÇ ÇáÔãÚÉ …!! æÓÇÑå ÞÇáÊ ßÏì æäÝÎÊ …ÇææææÝ .. …!!!( ÔãÚÉ áÇÞÊ ÔãÚÉ) æÊÇäì æáÚæ ÇáÃäæÇÑ æÊÕÝ*Þ æÕÝÇÝ*Ñ …!! æÊåÇäì æãÞÇáÏå æãØÇ*Èå ….!! æßá æÇÍÏå ÊÌì ãÇÏÇ ÈæÒÇ ÊÇÎÏ á*ß Ó*áÝì ãÚÇåÇ …!! ÍÊì ÇáÃæáÇÏ ãÏæ ÈæÐã …..!! æäÍä ÞÇÚÏ*ä Ýì ØÑÈ*ÒÊäÇ ÈæÒäÇ Ïå ÈÓ ãÝÊæææÍ ÇåÇ …!! äÚÇ*ä Ýì ÌäÓ ÇáÍáãå Ïì …!!

ÇåÇ *ÇÒæá ßá æÇÍÏ *Ïì á*ß ÓÇÑÇ Ïì ÍÇÌå ßÏå Ýì *ÏåÇ æ*ãÔì …Ôì ß*Ó ÕÛ*Ñ ..!! æÔÆ ßÑÊæäÉ ãÛáÝå..!! æÔì ÏÈÏæÈ …!!ÇÊÇÑì Ïì ÇáåÏÇ*Ç æÇááå ÇäÇ ãä ÇáÎÌáå ÏÇ*Ñ ÃÊáÈ Ýì ÍæÖ ÇáÓÈÇÍå Ïå áÇäæ Ì*äÇ ãØáÞ*ä *Ï*äÇ …!!! ÇåÇ *ÇÒæææá ÇÊÇÑ*åÇ Ïì ÇáãäÇÙÑ ÈÓ …!! ÞÇáæ Çá DJ. Í*ÈÏÇ…!! ÇäÇ ÞáÊ ÈÓÓÓ ÇäÇ áì Òãä ÏÇ*Ñ ÇÔæÝ Çá DJ Ïå ÐÇÊæ åæ ãäæ æÔßáæ ß*Ý …!!¿ ØáÚ *Çåæ ÇáÑÇÌá ÇÈæ ÓãÇÚÇÊ ÈÊÇÚ ÇáßÈÇä*å Ïå …!!! æÞÇá ßÏå ÏæÑ… What’s up …ÞÞÞÞÞÞß ..!! ÇäÇ ÏÇ*Ñ ÇäØ ãä ÇáßÑÓì …!! æ*ÇÒæá ÇáÌãÇÚÉ Ï*á ßáåã ÞÇãæÇ ÇæáÇÏ æÈäÇÊ …!! æÇááå ÈÛäæÇ ãÚ ÇáÒæá Ïå ÍÑÝ Èì ÍÑÝ …!!! *ÇÍá*áäÇ äÍä ÇáÇäÌá*Òì ßáæ ÚÏ*äÇåæ (ÈÑ*ÒäÊ ßæäÊ*ä*æÓ Ê*äÓ …) …!!! æÈÏÇ á*ß ÇáÑÞ*Õ ÇáÚÌ*È …!! áÇ áÇ Ïì *ÇåÇ ÇáÓ*äãÇ ÐÇÊÇ …!! æÇáÊæÑÊå æÇÞÝå Ð* ÇáÃÓÏ Òæá åÈÔÇ ãÇÝì …!! ÃÊÐßÑÊ á*ß Ú*Ï ã*áÇÏ æÏ Ì*ÑÇäÇ ÞÈá ÝÊÑÉ æÏ*Ê æÏ ÇÎÊì ÇáÕÛ*Ñ ÞÇá ãÚÒæã .!! ÞÈá ÇáÔãÚå Ïì ãÇ*ØÝæåÇ ..!! Çáß*ßå Ïì ßÇäÊ Ýì ÎÔæã ÇáÔÝÚ Ï*á ..!! ææÇÍÏ*ä åäÇß *ÈßæÇ ÞÇáæÇ ãÇ ÍÕáäÇåÇ æÛÇ*Êæ ÌäÓ ÈÔÊäå …!!

Çáãåã ÊÇäì ÑÌÚÊÇ ááÃÌæÇÁ Ïì ..!! ØæÇáì ÓÇÑÇ ãÓßÊ ÇáãÇ*ß …æÔßÑÊ ÇáäÇÓ Úáì ÇáÍÖæÑ æÞÇáÊ åì ÇÓÚÏ Òæá Ýì ÇáÏä*Ç Èì ÍÖæÑäÇ ( *ÇÑÈì ÇäÇ ãÚÏæÏ ãÚ ÇáÍÖæÑ Ïå …!!¿ ãÇÙä*Ê….!! ) æÞÇáÊ ÓÚÇÏÊÇ ÈÊßÊãá ÇäåÇ ÍÊÚÑÝäÇ ÈÃÚÒ ÍÈÇ*È ÚäÏåÇ (ÈæÓì ) ..( æÈæäì ) ÇäÇ ÞáÊ ÞØÚ Ôß Ï*á ÃÎæåÇ æÃÎÊÇ ÇáÕÛÇÑ æÈ*äì æÈ*ä äÝÓì ÞáÊ Ôäæ ÇáÏáÚ æÇáãÓÎÑÉ ÇáÃßËÑ ãä ÇááÇÒã Ïì *ÈæÙæ ÇáÔÝÚ ÈÇáÇÓÇãì Ïì !!!! ÇåÇ ØáÚÊ ÈæÓì Ïì (ßÏ*ÓÊÇ ) æÈæäì Ïå (ßáÈÇ …) æÇááå ÌÇÈÊã á*ß Çæá ÍÇÌå ÇáßÏ*Óå Ïì ÔÏÉ ãÇÈ*ÖÇ ÊÞæá ÛÊÓÊ Ýì ÑæÈ æãÑÞÊ …!! æÈæäì *ÚÇ*ä Ð* ÇáÒæá ….!! å*ÇÇÎæÇäÇ Úá*ßã Çááå åÓå Ïå ßáÈ æßáÈ äÇÓ ÍÇÌ ÇáÊæã ÇáãÖåÈ ÏÇß ßáÈ …!! áÇ æßãÇä ÏÇß ßáÈ áÆ*ã ..!! ÈÚÏ ÇáãÛÑÈ ÃÈÞì ÑÇÌá ÇãÔì ÌäÈæ …!! æÈæäì ÍáÇÊ ÇáÏä*Ç Úáì …!! æÇááå *ÚÇ*ä Ýì ÇáæÇØå Ïì Ú*æäæ ãÇÑÝÚÇ …ÌäÓ ÃÏÈ …!!! ÔÇ*áÇåæ ÓÇÑÇ Ô*áå ÇäÇ áãä ßäÊ ÕÛ*Ñ ãÇÔÇáæäì á*åÇ ..!! …!!! æÎÌáÇÇÇä ãä ÇáäÇÓ ÇáßÊÇÑ Ï*á æÈæÓì ÝÖá á*åÇ ÊÞæá á*äÇ äÔ*Ï ….!!! áÇÍæáÇ æáÇÞæÉ ÇáÇ ÈÇááå …!! ÈÇááå åÓå Ïì ÈáÏ *ÞæáæÇ Ý*åÇ ÃÒãÉ ÛÇÒ æãÇÝì ÈÕá …!!

æÇÛÑÈ ÍÇÌå Ãåá ÓÇÑÇ ÇÕáæ ãÇÔÝäÇåã…!! ÇÊÇÑì Ìæ æÞÊ ÇáÖáãå Ï*ß ÈÇÑßæ ÇáÚ*Ï æÇÎÊÝæÇ Ýì æÇÍÏ ãä ÇáØæÇÈÞ Ïì æÎáæäÇ …!!! ÇÊÐßÑÊÇ ÇÈæ ÇáæÏ ÇáæÏ*Ê á*åæ æÏ ÇÎÊì Ú*Ï Çáã*áÇÏ…!!! *ßæÑß áÍÏì ÇáÃæáÇÏ Ï*á ãÇØáÚæÇ ãä ÇáÈ*Ê …!! Íã*ÊæäÇ Çáäæã …!! ãÇÎáÇÕ…!! ÇáÒÝÊ Ïå ÇäÊåì …(ÇáÒÝÊ Ïå Ú*Ï ã*áÇÏ æáÏæ ..) Êßæä ÇáãÑå ÇÕÑÊ *Úãáæ Ú*Ï Çáã*áÇÏ æåæ ãÌÈæÑ …..!!

ÇåÇ *ÇÒæá ÌÇÊ ÇáÓÇÚÉ ÍÏÇÔÑ ßÏå …ÞÇáæÇ Í*ßæä Ýì ÈæÝ*å ãÝÊæÍ æÃæÝÑ äÇ*Ê …ÞáÊ áì ØÇÑÞ äÍä ÍÏäÇ ÇáãÝÊæÍ Ïå æäÈÞì ãÇÑÞ*ä …!! æÇáÚÑÈ*å Çã ÏÎÇÎ*ä Ïì Ý*åÇ ÊæÕáäÇ æÝ*åÇ ÊÞØÚ æääÞØÚ ÈÇáá*á Ïå …!! ÝÚáÇ ÖÑÈäÇ ÇáÚÔÇ Ïå æÃæá *æã ÇÔæÝ ÇáÌÏÇÏ Ïå ãå*æä æãßÑÝÓ ãÇáÇÞì ÇáÈÝßæ ..!! æÇááÍãå ãÏÝÞå ÚÇ*ÒÇ ÇáÈ*ÇßáÇ …æÇáÑÒ ãÔÊÊ ….!! ÍÓø*Ê Èì ÛÕå Ýì ÍáÞì Çäæ Ýì äÇÓ Çáá*áå äÇ*ãå ÈÏæä ÚÔÇ …!!

Þæã *ÇØÇÑÞ ÇÑÍßÇßÇ ….ÓÇÑÇ ÎáÕ Ú*Ï ã*áÇÏÇ …Þæã *ÇØÇÑÞ ÇÑÍßÇßÇ …äÔæÝ ÇáÈáÏ æ*ä ÃÚ*ÇÏÇ …!!!!¿¿¿
ÇáÚãÑ ßáæ *ÇÓÇÑÇ …!! *ÇÑÈì Êã*Êì ßã ÓäÉ …!!
Reply With Quote
  #13  
Old 04-07-2018, 11:51 PM
ÇáÓæÏÇäí ÇáØíÈ is offline
 
Join Date: Jul 2017
Location: ÇáÓÚæÏíÉ
Posts: 744
Default ÑÏ: *æã*ÇÊ ÚáæÈ

“*æã*ÇÊ ÚáæÈ” (10)
88):… (ÍÑ*ÞÉ) ...88):


ÇäÇ Çæá ãÇáÇÞ*ÊÇ Ýì ÇáÏßÇä ÚÑÝÊæ Ïå ãÇ*æãì …ÇáãÑå Ïì ãÇÚäÏåÇ ÔÛáå ÈÓ ÊÊÝÑÌ Ýì ÎáÞ Çááå Ï*á æÊÚáÞ …!! æÇäÊ ÇáäÈì Çá*æã*ä Ï*á ÇáÍÇÕá Úá*ß Ôäæ *ÇÚáæÈ …!! æÇááå áãä Óæ*Ê á*ß ÌÖ*ãÇÊ ..ãÔ*Ê ÇáÏåÈ æáÇ Ôäæ …!!! ÇåÇ Ïå ßáÇã Ïå …!! Çááå áÇßÓÈß æáÇßÓÈ *æãß ÎáÇÕ ..ÔÑÈÊäì Çáæá*å .. !! …*ÇÎ Ïì ãÑÉ Ôäæ ÇáÔæã Ïì …!! ÇÕáæ æáÇ ÑÏ*Ê Úá*åÇ ..!! Þá åæ Çááå ÇÍÏ…!! Þá åæ Çááå æÇÍÏ..!! æÇÊÎÇÑÌÊÇ ØæÇáì …!! *æã ÈÏÇ*Êæ äÍÓ ..!! ÈÓ ÑßÈÊ ÇáÍÇÝáå ßÏå *ÇÏæÈ ãÇÞÚÏÊÇ … ÇÓãÚ á*ß æÇÍÏ ßÏå *ßæÑß áì ãä Ìæå ÇáÍÇÝáå ..ÚáæææÈ …!! áÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÇáÇ ÈÇááå Ïå ÇÎ*Ñ ãÍÇÓä ÈÊÇÚÉ ÇáÏßÇä .. ..!! Ïå ßãÇä ÇÓãæ (ÇáÑÈÚ ÇáÈÑÇì ) …(ÇÓãæ ßÏå ) …!!! ÇÊÎ*áæ åæ ãÍÔæÑ åäÇß Ýì ßæÑäÉ ÇáÍÇÝáÉ ..æÇäÇ ÞÏÇã …!! ÞÇá áì Ôäæ …!!¿ ãÇáß *ÇÚáæÈ ÒåÌÇä ßÏå æáÇ*åãß *ÇÎ æÇááå *ÇåÇ ÇáÍÇáå ÚÇãÉ ßáäÇ ãÊÑãÊá*ä æãÇáÇÞ*ä ÔÛáå ..!! åÓå Ýì ÏÇÚì áì ÌäÓ Ïå ..!!!

ÇáÍÇÝáÉ ßáåÇ ÇÎÏÊ ÎÈÑ Çäæ ÇäÇ ÚÇØá ..!! ÈÇááå ÔæÝ ÇáãÊÎáÝ Ïå ..!! *ÇÎ ÇäÇ ÇÔÊß*Ê á*ß ..!! *ÇÎ ãÇáß Úá*äÇ ãä ÇáÕÈÇÍ Ïå …..!!! ØæÇáì äÒáÊ ÇáãÍØÉ ÇáÈÚÏ*åÇ ãÈÇÔÑÉ æãÔæÇÑ* áöÓóøå áÍÏì ÇáÎÑØæã …!! ÈÓ ÚÇ*Ò ÇÊÎÇÑÌ ãä ÇááÛã Ïå ..ÝÚáÇ äÒáÊÇ ..ÇÊÎ*áæ ÇáÒæá ÇáÓÞ*á Ïå ÍÕáäì ÈÇáÔÈÇß …!! *ÇÍá*áß *ÇÚáæÈ ÈÞ*Ê ãä åäÇ áì åäÇ ãÇÞÇÏÑ ÊãÔ* …!! ÇáÔÍã Ïå ãÇßæ*Ó …!! ÇáßáÇã Ïå æåæ ÌæÇ ÇáÍÇÝáå æÇäÇ äÇÒá áÍÞäì á*åæ ÈÇáÔÈÇß …!! ÇáÔÍã ÇäÔÇÁÇááå Çá*Ôæß È*åæ ÔÍÏÊ ÑÈì !!! ÇäÊæ ÇáäÇÓ Ïì ÌäÊ æáÇ Ôäæ ..!! ÎáÇÕ ÈÞ* ãÇÝ* ãæÖæÚ …äÒáÊ æÇááå áãä ÔÊÇ áì ÍÌÑ ãÇÔÇ*Ýæ ÇÕÈÚì ÏÇ*Ñ *ÊÞáÚ …!!! áÇ áÇ Ïå *æã ãÇÍ*ÚÏì Úáì Î*Ñ …æÝÚáÇ ãÔ äÒáÊ ãä ÇáÍÇÝáå ßÏå åÇäÐÇ ÐóÇ æÌåÇ áæÌå ÇãÇã (ÍÑ*ÞÉ ..) Çì æÇááå ÇÓãæ ßÏå ( ÍÑ*ÞÉ ) Ïå ßãÇä ÍÇáÉ ÎÇÕÉ…!! ØÇáÚ ãä È*Êåã ÈÓ *ÊÃãá æ*ÚáÞ æ*äÞá ÇáÃÎÈÇÑ Ïì æÙ*ÝÊæ Ýì ÇáÍ*ÇÉ …!!

æÇááå ããÇ ÔÝÊæ ßÏå Ú*æäì ØÔÔä ….!! ØÈÚÇ ØæÇáì ÌÇ Úáì..!! ÚãáÊ äÝÓì ÈÊßáã ÈÇáÊáÝæä …..!! æÇááå ÇáÈÔæÝß ãÇÓß ÇáÊáÝæä *Þæá ãÓÊÔÇÑ Ýì Ò*ä …!! (ÇåÇ Ïì ÞæáÉ Î*Ñæ …) Ôäæ *ÇÚáæÈ *ÇÎ ãÇÊÏ*äÇ äÙÑå …(Çááå *Ï*ß ÞØÑ *Îãß ) …ÇåáðÇ ÇåáðÇ *ÇÍÑ*Þå ..ÈÓ æÇááå ãÔÛæá æãÓÊÚÌá Ôæ*å …!!! ãÓÊÚÌá ãÇáß áÇÍÞ ÇáÈæÑÕÉ ..!! ãÇÊÞ*Ý ÊÏ*äÇ Íäß Íäß*ä ..!!! (Çááåã Øæáß *ÇÑæÍ ) *ÇÎ ÇäÇ ÕÇÍÈß …!!! æØÈÚÇ ãÇÏÇ*Ñ ÇÈæÙÇ ãÚ ÍÑ*ÞÉ ÏÇ ÈÇáÐÇÊ áÇäæ Ïå ßÇä ÇÎÏ ãæÞÝ ÊÇäì ÇáÇãã ÇáãÊÍÏÉ ãÇÈÊÍáåÇ….!!! ÈãÔì ãä ÏÑÈæ Ïå ÇáÝ*äì æÇáãÇÝ*äì ÈÊæäÓ È*åæ ..!! ÚáæÈ ß*Ý ..!! æáÇÈÓ Ôäæ …!! æÈóÞì Óã*ä æáÇÖÚ*Ý…!! æÇáá*áÉ ÝØÑ Èì Ôäæ …!!! ÇäÇ äÇÞÕ *ÇÎ …Çáãåã ÓáãÊÇ Úá*åæ ßÏå æØæÇáì ÇÊÎÇÑÌÊ Èì ÑÌá*äì áÍÏì ÇáãÄÓÓå ÃÊÐßÑÊ ßáÇã ÇáãÑå ÇáÚæÇá*Þ Ïì …!! Óæ*Ê á*ß ÌÖæã æÓæ*Ê á*ß ÒÝÊ ….!! ÞáÊ ÇáäãÔì Ôæ*å…!! ÛÇ*Êæ äÇÓ ÇÕáæ ãÇÈÊÑ*Í …!! ÊÖÚÝ…!!! ãÇáß ÖÑÈß ÓßÑì …!!¿ ÊÓãä …!! *ÇÒæá ÇÚãá ÍÓÇÈß ãä ÇáÖÛØ …..!!! ÊÍÇÝÙ Úáì æÒäß ..åæ Ïå ãÇáÉ áÇÈÒ*Ï æáÇ*äÞÕ (ãÞÑÔ ) ….!!! Ïì ÍÇáÉ Ôäæ Ïì …!! ÛÇ*Êæ Ïå ÇÕáæ Çáá*áå ãÇ*æãß *ÇÚáæÈ … (ãÍÇÓä ..æÇáÑÈÚ ..æÍÑ*Þå )….Ýì *æã æÇÍÏ Ïì ãÕ*ÈÉ Ôäæ …!! ÇáãÔßáÉ Çäæ Çáá*áå ÚäÏì ãÚÇ*äÉ ÔÛá Ýì ÔÑßÉ…!! áßä ÚÑÝÊåÇ ÈÇ*Ùå…!! Òæá *áÇÞì ÇáÚÕÇÈÉ Ïì ãä ÇáÕÈÇÍ ãÚÞæáå ÊãÔì ãÚÇåæ …..!!

Çáãåã Çæá ÍÇÌå æÕáÊ ãÊÇÎÑ Ôæ*å Úä ÇáãÚÇ*äå ….!! ÞáäÇ ãÇãÔßáå ÇáÓæÏÇä ßáæ ãÊÇÎÑ …..!!! ÇåÇ Çæá ãÇÏÎáÊ áÞ*Ê áì ÊáÇÊå ÈäÇÊ ãÑÕæÕÇÊ ..!! ÛÇ*Êæ Ýì æÇÍÏå ßÏå áæ ãÇßãáÊ ÇáÇÈÊÏÇÆ* ÍÊÊÚ*ä ÍÊÊÚ*ä …!! ÍáÇ ÐÇÊÇ ãÈÇáÛ Ý*åÇ …!! ÞÚÏÊ Ýì ÇáÕÝ Ïå ãÚÇì æáÏ*ä ÊÇä*ä …!! ÇåÇ ÌÇ ÏæÑì ÏÎáÊ áÞ*Ê áì ÇÊä*ä ßÏå ÞÇÚÏ*ä æÇÍÏ ÚÇ*ä áì Èì ÞÚÑ ÇáäÖÇÑå …!! ÇÊÝÖá *ÇÚáæÈ ..!! ÃÊÝÖáÊ ..!! ÞÇá áì ÈÊÝåã Ôäæ Ýì Úáã ÇáÇÏÇÑÉ ….!!!¿ ÛÇ*Êæ ÑÕ*Ê á*åæ ßáÇã ßÏå ãä ÇáÞÑ*Êæ æÍÈÉ ÊÍÇÈ*Ô ßÏå …!! ÞÇá áì ÎÈÑÊß ÇáÊÑÇßã*É Ôäæ Ýì ÇáãÌÇá Ïå …..!! åÓå Ïå ÃÞæá á*åæ Ôäæ …!! ßäÊ ãÏ*Ñ ÇáßæÊÔ*äå …..!! (ÎáÇÇÇÕ *Úäì ãä ßÊÑÊ ÇáÔÛá ÇáÈÌ*È á*åæ ÎÈÑÇÊ )…!! ÞáÊ á* ÃÈÏÇ æÇááå ÇäÇ ÇÊÎÑÌÊ æÚäÏì ØãæÍ ÃÈÏÇ ãÚÇßã ÎÈÑÊì ÇáÚãá*å …!!! áßä Ãß*Ï ÚäÏì ÎÈÑå ãÚÑÝ*å …..!!! ( ß*ÝÊäì ãÚÑÝ*å Ïì ÔÏ*Ï ..!! ØáÚÊ ß*Ý ãÇÚÇÑÝÇ …) Çáãåã ÞÇáæÇ áì ÎáÇÕ ÇãÔì æáæ ÚÒäÇß ÍäÊÕá È*ß ..!! ÑÞãß ÚäÏäÇ …..!! ÚÑÝÊåÇ ÇÊÞÏÊ ….!!! ÇåÇÈÚÏ ÈÚÏ ÓÇÚÉ ÈÓ ÇÊÕáæÇ Èì ÞÇáæ áì äÍä ãÊÃÓÝ*ä ãÄåáÇÊß ßæ*Óå ÈÓ äÍä ÈäÈÍË Úä ÎÈÑÇÊ ….!! (ÎÈÑÇÊ *Çá dhl … !! ) ãä ÇáÒåÌ ÞáÊ á*åæ Çä ÔÇÁÇááå ÊáÞæåÇ …!!!

ÈÇáãäÇÓÈÉ Ýì ÈÊ ßÏå ßÇäÊ ãÚÇäÇ æÇááå (ÎÈÑÇÊÇ) ßæ*Óå ÚÇÑÝßã ÈÊÇÎÏæåÇ …!! ÇáÙÇåÑ ÒåÌ ÞÇá áì Ïå ãÇÔÛáß ….!!
æÇááå *ÇÎæÇäÇ Ì*Ê ÈÚÏ *æã*ä áÞ*ÊÇ ÞÇÇÇÚÏå æÔÛÇáå …!! …åæ *æã ÌÇÈ ãÍÇÓä æÇáÑÈÚ æÍÑ*ÞÉ …!! ãÚÞæáÇ äáÞì Ý*åæ ØÑ*ÞÉ …!!! Çááå Ýì …!!!!!
Reply With Quote
  #14  
Old 08-06-2018, 03:52 PM
ÇáÓæÏÇäí ÇáØíÈ is offline
 
Join Date: Jul 2017
Location: ÇáÓÚæÏíÉ
Posts: 744
Default ÑÏ: *æã*ÇÊ ÚáæÈ

“*æã*ÇÊ ÚáæÈ” (11) … ÇäÇ ..æåì


( ÚáæÈ …ÇÓãß ãÎÊáÝ …áßä Íáæ …!! )…!! ÈÓ ßÏå ….!! ÑÓÇáÉ Ýì ÇáÝ*Ó Èæß ãä ÇáÕÈÇÍ …!! ÞÑ*ÊÇ ßÏå Ð* ÓÈÚÊÇÔÑ ãÑå ..!! ÇáÑÇÓá ..æÇÍÏå ÇÓãåÇ ( ÚØÑ ÇáÕäÏá …!!) … æÇááå *ÇÎæÇäÇ ÌÑ*Ê ÌÑì Úáì ÕÝÍÊÇ ÝÚáÇ áÞ*Ê á*ß ÇáÈÑæÝÇ*á Ïå ÐÇÊæ áãä Ñ*ÍÊæ ÝÇ*ÍÉ …..!! ÛÇ*Êæ Çæá *æã ÊÌ*äì ÑÓÇáå Íáæå Ð* Ïì …..!! æÕæÑÉ ÇáÈÑæÝÇ*á Ïì ÑÛã ÇäåÇ Ú*æä ÈÓ ãÇÝ* ÍÇÌå ÊÇäì ÙÇåÑå … áßä Ú*æä ÐÇÊÇ ÊÍ*Ñ ..!! ÇåÇ åÓå *ÇÚáæÈ ÊÑÏ ..!! æáÇ ÊÊÞá Ôæ*å…!! æáÇ ÊÊÕÑÝ ß*Ý ÈÓ …!! *ÇÒæá ÊÊÞá Ôäæ …!! ÇáÈÊ ßÈÊ ÇáÚäÏåÇ ÇáÏæÑ Úá*ß *ÇÚáæÈ …!! (Êßæä Ïì ÕæÑÊì ÇáÇÎ*ÑÉ ÇáÌÏÚÊåÇ Ýì ÇáÝ*Ó Ï* ÌäÈ ÇáÈÍÑ …!! æÇááå åì ÐÇÊÇ áßä ãÇÕæÑÉ ÛÑ*ÈÉ ..!! *ÇÎ á*ß ÍÞ ÊÚÔÑÞì *ÇÚØÑ ÇáÕäÏá æÊÊßÓÑì ßÏå …!!) Çáãåã ÞáÊ ÇÏ*åÇ ÑÏ ßÏå ÈÔÍÊÝ Ð* ÑÓÇáÊÇ Ïì ….!! ØæÇáì *ÇÒæá ßÊÈÊ á*åÇ …(ÇáÕäÏá áÇäæ ãÎÊáÝ æÍáæ …!! ÈÔæÝ ÇáäÇÓ ÍáæÉ ….) áææææææá …ÚÌ*È *Ç ÇÈæ Úáæå…ÑÏ ÕÇÞÚÉ ..!! Çáãåã ÞÑ*Ê á*ß ÑÓÇáÊì ÇäÇ ÐÇÊì ÚÔÑå ãÑÇÊ ßÏå æØæÇáì ÚãáÊÇ send ..!! áãä ÞáÈì ÐÇÊæ ÏÞÇ …!! ÇåÇ ÈÞ*Ê ÈÓ ãäÊÙÑ ãÊ***ä ÊÑÏ …!! *ÇÒæá æÞÊ ãÑÊ ÓÇÚÊ*ä ãÇÑÏÊ ÞáÞÊ Ôæ*å …!! *ÇÑÈì Ãßæä ÒÏÊ ÇáãÍáÈ*É Ôæ*å …..!! áßä åì ßãÇä ãÇÞÇáÊ áì ÇÓãß Íáæ ÊÇäì ÊÞæá Ôäæ ..!! ÇåÇ ÇÝÑÖ *ÇÚáæÈ åì ÞÇáÊ á*ß ÇÓãß Íáæ …ÊÞæã ÊÞæá á*åÇ ÇäÊ ÐÇÊß Íáæå …!!( Çááå *äÚáß ÏÇ*ãÇ ãÊÓÑÚ …) ÇåÇ ØÇÑÊ ..!! æÇááå ÏÎáÊ áì Ýì ÒåÌå ßÏå …ÇáÛÏÇ ÇÈ*Êæ…!! ÈÓ ßá ãÑå ßÏå ÃÏì á*ß ÇáÝ*Ó Ïå äÙÑå ..ÃáÞì á*ß ãÍá ÇáÑÓÇ*á Ïå ÎáÇ … æÈÞ*Ê ãÑßÒ ãÚ ÇáÅÔÚÇÑÇÊ ….!! ÇåÇ Ð* ÇáÓÇÚÉ ÓÊå ßÏå ÇÓãÚ á*ß Ê*Ê Ê*Ê Ê*Ê …📢æÇááå áãÇ ÇáãæÈÇ*á Ïå æÞÚ ãäì …..!! ÈÓÑÚÉ ÝÊÍÊ á*ß ÇáÑÓÇÆá ..ÃáÞì á*ß ÕÇÍÈäÇ ( ãÕÏÞ ) åæ ÇáãÑÓá ….(ß*Ý *ÇãÏ*Ñ … Çáá*áå ÇáÚÔÇ Ýì ÇáÌÇä ÇáÓÇÚÉ ÊÓÚÉ äÊáÇÞì åäÇß ÝæáÉ ßÇÑÈå .. ÊãÇã *ÇÝÑÏå …! ÇáÌä Çá*ÑßÈß *ÇÎ …Ïå æÞÊæ …!! æáÇ ÑÏ*Ê Úáì ÐÇÊæ ….!! (ÃÞæá á*ß ÚØÑ ÇáÕäÏá ÊÞæá áì Ýæá ÇáÌÇä .) Çáãåã ÛÇ*Êæ ÈÓ Çá*æã ÏÇß ßÇä ÃØæá *æã Ýì Í*ÇÊì …ßá ÏÞ*ÞÊ*ä ßÏå ÇÝÊÍ ÇáÝ*Ó ÃÚÇ*ä Ýì ÕæÑÊÇ ÈÊÇÚÉ ÇáÈÑæÝÇ*á ØÈÚÇ ãÇÝì ÕæÑå ÈÓ Ú*æä ßÏå ÈßÊáä ÚÏ*á …!! ÇåÇ ÑÓÇáÉ æÇÍÏå ãÇÝì …!! ÈÓ Ð* ÇáÓÇÚÉ ÇÊäÇÔÑ ÈÇáá*á ßÏå …Ê*Ê Ê*Ê ..(Ããããß ÑÓÇáå ) …!!🕛ÝÊÍÊ á*ß ÇáÑÓÇÆá æÇááå ÏÇ*Ñ ÃÛãÑ …!! ÚØÑ ÇáÕäÏá send you massage …..ÇÑßÒ *ÇÚáæÈ ÌÇß ÇáãæÊ

ÈÓ ÃÚÇ*ä Ýì ÇáÃÔÚÇÑ Ïå ÞáÊ ÇÓÊãÊÚ È*åæ Ôæ*å ÞÈá ãÇ ÇÝÊÍ …!! áßä ãÇÞÏÑÊ æÝÊÍÊ ÇáÑÓÇáÉ …ÔæÝæ ÌäÓ ÇáßáÇã Ïå …(ÇäÊ ÇáÃÍáì *ÇÚÓá ….) …!! ÎáÇÇÇÕ ÇäÇ ÇáÝ*äì ßãáÊ …!! ÈÞ*Ê ÇÔæÝ ÇáÇæÖå Ïì áÇÝå Èì ..!! ØæÇáì ÑÏ*Ê …(ÇáÚÓá ÇäÊ æÇáÔåÏ ÇäÊ æßáæ ÇäÊ …) ..!! æÇÑÓÇá ÓÑ*Ú ..!! ÏÞ*ÞÊ*ä ßÏå ÌÇäì ÇáÑÏ ÚÈÇÑå Úä .ÖÍßÉ ….åååååååååå…ÈÓ ßÏå ….!!! *ÇÓáÇÇÇÇÇã …!! ÇäÇ ÐÇÊì ÖÍßÊ …!! æØæÇáì ÑÏ*Ê …(ÖÍßÊß ÐÇÊÇ Û*Ñ) ..!! æåì ÑÏ Ê (..áÃäß Û*Ñ …..) ….æÈÏÇ ÇáÓ*á ….

ÇäÇ …ããßä ÃÊÚÑÝ Úá*ß ÇßÊÑ …
ÚØÑ ÇáÕäÏá …*ÇØãÇÚ …ÇÕÈÑ Ôæ*å
ÇäÇ …ãÇÞÇÏÑ ÇäÊ ÚãáÊ Ý*äì Ôäæ..!!!¿
ÚØÑ ÇáÕäÏá …ÇäÇ Ïì …á***å ßÏå …!!! ( ãÚÇåÇ ÕæÑÉ ÇáæÔ ÏÇß ÇáÎÌáÇä )☺️
ÇäÇ …Úá*ß Çááå *ÇÎ..!! æÇááå ãÇÞÇÏÑ ÇÕÈÑ ..
ÚØÑ ÇáÕäÏá …áÇ áÇ *ÇæÏ *ÇÊÞ*á …áÇ áÇ *ÇãÏáÚäì …!! áÇ áÇ áÇ áÇ ÇäÇ ÈÇáì Øæ*á ..æÇäÊ ÇäÊ ÚÇÌÈäì….
ÚáæÈ ….ÇãæÊ ÇäÇ *ÇÎ ….æÇááå ßÃäì ÓÇãÚ ÕæÊß æÇäÊ *ÊÛäì …!! (ÍÇæáÊ ÃÑÓá ÕæÑÉ ÇáÒæá ÇáÈÑÞÕ ÏÇß …ãä ÇáÑÌÝÉ ÑÓáÊ ÕæÑÉ ÇáÞÑÏ ÇáãäÏåÔ 🙊
ÚØÑ ÇáÕäÏá …åååååååå …So funny …ÇäÊ ÈÊÌää *ÇÚáæÈÊì..!!
(ÌÇÈÊ á*åÇ ÚáæÈÊì) …(æÈÇáÅäÌá*Ò* ßãÇä …). ÇåÇ ÇáæÞÊ Ïå ÇäÇ ÃÒÑÇÑ ÇáãæÈÇ*á ÈÞ*Ê ÔÇ*ÝÇ ØÔÇÔ ….ÃÞæá Ôäæ åÓå ÇäÇ ..ÇßÊÈ Ôäæ !!¿ Ç*æÇÇ …*ÇÚØÑì ÇäÊ æ*ÇÍ*ÇÊì ßáåÇ …!!!
ÚØÑ ÇáÕäÏá ..ÈØá *ÇÈßÇÇÇÔ ….(ãÚÇåÇ ÕæÑÉ ÇáÒæá ÇáÎÌáÇä ÊÇäì ) ( æÌäÈæ ÇáãÈÊÓã )☺️😊
ÚáæÈ …..Úá*ß Çááå *ÇÎ ßáã*äì Úäß æÚä äÝÓß ããßä ..!!¿ Úá*ß Çááå
ÚØÑ ÇáÕäÏá …áÇ ..
ÇäÇ …Úá*ß Çááå ÚÔÇä ÎÇØÑì ..!!
ÚØÑ ÇáÕäÏá …ãÔ ÞáÊ á*ß ÇäÊ ØãÇÚ …!! ÇäÇ ÚØÑ ÇáÕäÏá ..ãÇßÝÇ*å😔
ÚáæÈ …æÇááå ßÝÇ*å ..!! áßä Úá*ß Çááå Þæáì áì ÇäÇ ãÔ ÚáæÈÊß ..!! ÇäÊ ãäæ *ÇÎ ..!! ããÇÊÊÎ*á* ÇäÊ ÚãáÊì Ý*äì Ôäæ ÈÇáÌÏ ßÏå ÇäÇ ÇÑÊÍÊ á*ß ÔÏ*Ï ..æäÝÓì äÚÑÝ ÈÚÖ ÇßÊÑ…!!
ÚØÑ ÇáÕäÏá …ÚÇÑÝ ÍääÊäì …!!!! ÔæÝ *ÇÓ*Ïì ÇäÇ ÃÓãì ãÑãÑ æÇäÊ ããßä ÊÓÊäÊÌ ÃÓãì ÇáÍÞ*Þì …ÈÏÑÓ Õ*ÏáÉ …ßäøÇ ÚÇ*Ô*ä Ýì ÇáÅãÇÑÇÊ æåÓå ãÓÊÞÑ*ä Ýì ÇáÓæÏÇä …ÓÇßä*ä ÇáÑ*ÇÖ …æÈÓ ..!!! ÞÕÑäÇ ãÚÇß …!!!
ÇäÇ ……ÇäÊ áßä ÈÊÞÕÑ* …ÇãæÊ Ýì ÇáÕ*ÏáÉ …æÃÍÈ ÏÈì ÐÇÊÇ …æÇÏÑÏÞ Ýì ÇáÑ*ÇÖ…
ÚØÑ ÇáÕäÏá …åååååå… *ÇæÏ ÑæÞ ÍÈå ..
ÚáæÈ …ÇÑæÞ ß*Ý ÇäÊ Îá*Êì Ý*åÇ ÑæÞå ÇäÊ ãÇÚÇÑÝå Ú*æäß Ïì ÚãáÊ Ý*äì Ôäæ..!!¿
ÚØÑ ÇáÕäÏá …Ú*æäß Ý*åÇ Ôì *Í*Ñ …!! Ú*æäì Ïì åÓå ÓÃáÊß ..!! 😍
ÚáæÈ …Þæáì ßÊáäì…Ìäääì …ÚÐÈäì ..!!
ÚØÑ ÇáÕäÏá …ååååååå😂 you are soo cute
(ÑÛã Çäæ Ïì ãÇÝåãÊåÇ ßæ*Ó áßä ÇáÈÑßÉ Ýì ÇáÖÍßÉ Çã ÏãæÚ Ï* ..)æØæÇáì ÞáÊ á*åÇ *ÇÎ ÇäÇ ÚäÏì ØáÈ ..ããßä..!!¿¿
ÚØÑ ÇáÕäÏá … ÊÇãÑ *ÇÓ*Ïì …☺️
ÇäÇ ….ããßä ÈÓ ÇÔæÝ æÔß Ïå ßÇãá …!! ÇáÚ*æä Ï*á ÌåÑæäÇ ..ÇäÇ ÃÓÝ áßä Ãß*Ï ÇäÊ ÈÊËÞ* Ý*äì ..
ÚØÑ ÇáÕäÏá …áÇ ÇäÊ ÒæÏÊåÇ ÎÇáÕ ÈÞ* …!! ÇææææÝ.😁
ÚáæÈ …ÎáÇÕ ..ÎáÇÕ ..!!ãÇÊÒÚáì ÈÓ æÇááå ÇäÇ ãÇÞÕÏÊÇ ÍÇÌå ..!! ÈÓ ÚÔÇä ÃÚÑÝß ÇßÊÑ …ÇäÇ ÃÓÝ ÒÚáÊß
ÚØÑ ÇáÕäÏá …áßä *ÇÚáæÈÊì ÇäÊ ÚÇÑÝ ÇáÕæÑ Ïì ÍÓÇÓå Ôæ*å ..æ*Úäì….!! ßÏå
ÚáæÈ …æÇááå ÈãÓÍÇ ØæÇáì …!! ÇäÇ ÈÓ ßÇä äÝÓì ÇÔæÝß ÈÓ ãÇÇßÊÑ …Úáì ßá ÇäÇ ÇÓÝ æÈÚÊÐÑ…!
ÚØÑ ÇáÕäÏá …ãÇÈÍÈ ÇáÑÇÌá ÇáÈÊÇÓÝ æÈÚÊÐÑ ßÊ*Ñ ..!!😁
ÚáæÈ….. åì áßä ÃÞæá Ôäæ …ÈÓ ÇäÇ ÎÇ*Ýßß ÊÒÚáì …ÇäÇ ãÇÕÏÞÊÇ áã*Ê Ý*ß ..(ÊÇäì ÞãÊÇ ááÚß *ÇÚáæÈ åì ÞÇáÊ á*ß ãÇÈÍÈ ÇáÑÇÌá ÇáÈÚÊÐÑ æ*ÊÃÓÝ ßÊ*Ñ …Ýì ÏÇÚì áì ãÇÕÏÞÊÇ áã*Ê Ý*ß Ïì )
ÚáæÈ ….ÎáÇÕ ÎáÇÕ ..ÇäÇ ÈÓ ÏÇ*Ñ ÇÚÑÝ ÇáÔÎÕ*É ÇßÊÑ Ïå ãä ÚÔãì ÇáÙÇåÑ ÇÊÝÇÆáÊÇ ÇßÊÑ ãä ÇááÇÒã æØáÚÊ ãÇÈÓÊÇåá ÇáËÞÉ Ïì …
ÚØÑ ÇáÕäÏá …..ÚÇÑÝ …!! ÊÇäì ÍääÊäì …!!!😍 ÊæÚÏä* Çäß ÊãÓÍÇ …!!¿ æáÇ ÃÞæá á*ß ãÇÈÑÓáÇ ÇäÊæ ßáßã ÇáÃæáÇÏ ãÓÊåÈá*ä…😜
ÚáæÈ …æÇááå áÇ ..ÇäÇ Û*Ñ ..Úá*ß Çááå *ÇÕäÏá ÇäÊ ÈÑÇß ÈÊÔæÝì …!!
ÇáÕäÏá …Çãããããããã….😉ÚÇÑÝ *ÇÚáæÈÊì…ÑÛã Çäæ ãÇÚãáÊåÇ ÞÈá ßÏå …áßä ÕÏÞ ÍÇÌå ßÏå ÎáÊäì ÇËÞ Ý*ß ..ÏÞ*ÞÉ ÈÓ …..
ÇåÇ Ïì ßÇäÊ ÃØæá ÏÞ*ÞÉ Ýì Í*ÇÊì ..(æÇáÛÑ*ÈÉ ÇáÓÇÚÉ ÌäÈß ÊÈÞì ÇÞÕÑ ãä ÏÞ*Þå …) ÇåÇ æÇäÇ ÞÇÚÏ ÈÓ ãÈÍáÞ Ýì ÇáãæÈÇ*á æÇáËæÇä* ÊãÑ æÙåÑÊ ÇáÃã*ÑÉ …….!!!!

æÇááå *ÇÎæÇäÇ Ïì ÃÓæà á*áå Ýì Í*ÇÊì ßáåÇ ….æÏì ÇßÈÑ ßÇÑËÉ ÊãÑ Èì Ýì ÚãÑì …!! ÇáÕæÑÉ ÇáÌÇÊ ØáÚÊ ÕæÑÊì ÇäÇ æãÕÏÞ ÕÇÍÈì ÇáÍ*æÇä Ïå Ýì ÇáÈÍÑ …!! æãÚÇåÇ ÕæÑÉ ÇáæÔ ÇáßÈ*Ñ ÏÇß ÇáÈÖÍß æãÔÊÊ ÇáÏãæÚ… æÇáÊÇäì ÏÇß ÇáÈÖÍß æáÓÇäæ ØÇáÚ …æÇáÊÇáÊ ÏÇß ÇáÈÏÑÏÞ Ýì ÇáæÇØå ãä ÇáÖÍß….!! ÚØÑ ÇáÕäÏá ØáÚÊ ãÕÏÞ ÇáÌÈÇä ÇáÍÞ*Ñ …!!! áÇ æßãÇä ãÑÓá áì ÑÓÇáå ßÇÊÈ Ý*åÇ ….ååååååååììì. ååååååææææ æÇááå ãÇÞÇÏÑ ÇßÊÈ ãä ÇáÖÍß 😂😭

😂😭…ÊÚ*Ô æÊÇÎÏ Û*ÑÇ *ÇÚáæÈÊì ååååååååå.😂😭😂 ãÇÞÇÏÑ ãÇÞÇÏÑ ….ÇáÝæáÉ ÝÇÊÊß ¡¡¡¡!!!¡ÇÊÎ*áæ ÈÇáÈÓÇØÉ Ïì ….ÛÇ*Êæ ÈÚÏ ÝÞÊ Ôæ*å ÚÒáÊ ÇßÈÑ block ÑÏãÊÇ È*åæ ãÕÏÞ Ýì ÈÑæÝÇ*áæ ÇáÇÕáì æÇáãÒæÑ ÈÇÓã ÚØÑ ÇáÕäÏá ÇáÊì ÊÍæáÊ áØÚã ÇáÍäÖá …!!! æÇááå ÇäÇ ÍÇáÝ ÇáÇ ãÇ ÇáÇÞ*ß *ÇãÕÏÞ …æáì åÓå ãÇáÞ*Êæ ßá ãÇ*ÔæÝäì ÈÎáì áì ÇáÔÇÑÚ ….!!

ÍÊì Ýì ÇáÝ*Ó ãÇÊáÞì Çä*Ó …áæ ãÇ ÃÏÈÊß *ÇãÕÏÞ ãÇÈÈÞì ÃÓãì ÚáæÈ ..!!!


:d80f6b031b_2:
Reply With Quote
Reply

Tags
!!!!, (10), (11), .., ..!!!, ..., 10, 16, 30, áã, ããããã, áãÈÇÑÇÉ, ÃãíÑ, ÃãÑíßÇ, ááåáÇá, áÃæá, ÃáæÇä, áãäÊÎÈ, ããßä, ãÇ, ãÇáæ, ãÇáß, ãÇÇÇ, áÇÈ, áÇÊÍÇÏ, áÇÊÚÑÝ, ãÇÓ, áÇÒã, ãÇÚÇÝì, áÇÚÈ, ãÇÝí, ãÇåæ, ãÇäÚ, ãÇÖí, ãËáË, ãËÇá, ãÈÇÇáÛå, ãÈÇÑÇÉ, ãÈÇÔÑ, áÈÓ, ãÊÚÈ, áÈäÇÁ, áÈäÇÊ, ÃÈÞì, ãËÞÝ, ãíáÇÏ, áíáÉ, ãÌáÓ, áíáå, áÍÇá, ãÎÊáÝ, ãÍÊÇÌ, ãÏÎá, áÏíåÇ, ãÏÑÓÉ, áÍÙÉ, ãíå, áíåã, áíåæ, ãíä, ãÌäæä, ãÌäæäå, áíßã, ãÑÇÑÉ, and, ÃÑÈÚ, ãÑíÎ, ÃÓã, áÓáÇãÉ, ãÓáÓá, ãÓÇÁ, ãÔÇÑßÉ, ãÔÇÚÑ, ãÔÇßá, ÃÓÈÇÈ, ãÔÊÑß, ãÓÊÔÝì, áÔåÑ, ãÔßáÉ, ãÔßáå, ãÚ, áÚÇã, ãÚÇí, ãÚÇäÇ, ãÚÇß, ãÚí, ãÚÌÈ, áÚíæä, ÃÛäíÉ, ãÚÞæáå, áÝíáã, áÝäÇä, áÝæÒ, ãåÇ, ãåäÏ, ãä, Ãæá, Ãæáì, ãäÇ, ãäÇÓÈ, ãæÇÚíÏ, ãæÈÇíáÇÊ, ãæÈÇíáì, ãäÊÎÈ, ãäÊÏì, ãæíÉ, áæÌå, ãæÌæÏ, ãäåÇ, ãäæ, ãæÖæÚ, ãæÞÝ, ãØÚã, áÞÇÁ, áß, áßá, ãßÇä, ÃßÈÑ, áßÓ, Çá, Çáã, ÇáÃáãÇä, ÇáÃáãÇäí, ÇáÃãíÑ, Çáãáß, ÇáãÇ, ÇáãÇÓ, ÇáãÇÖí, ÇáãÈÇÑÇÉ, Çááí, Çááíá, ÇáãíáÇÏ, ÇááíáÉ, ÇáãÌáÓ, Çááíáå, ÇáÃíÇã, ÇááÍÙÉ, ÇáãÑíÎ, ÇáãÑå, ÇáÃÕá, ÇáãÓáÓá, ÇáãÓÇÁ, ÇáãÔÇÑßÉ, ÇáãÚáã, ÇááÚÈ, ÇáãÛÑÈ, ÇáãÛÑÈí, ÇáãÝÖá, Çááå, Çááåã, ÇáÃåÏÇÝ, ÇáãåäÏÓ, ÇáÃæá, ÇáÃæáì, ÇáãäÇÓÈ, ÇáãæÊ, ÇáãæÈÇíá, ÇáãæÈÇíáÇÊ, ÇáãäÊÎÈ, ÇáãäÊÏì, ÇááæÊÑí, ÇáÃæÖÇÚ, ÇááÞÇÁ, ÇáÃßËÑ, ÇãÇã, ÇáÇÊ, ÇáÇÊÍÇÏ, ÇáÇÏÇÑÉ, ÇáÇÍÊÑÇÝ, ÇáÇÍÊÑÇÝíÉ, ÇáÇÎíÑÉ, ÇáÇÚãÇá, ÇáÇä, ÇáÇæá, ÇáÇæáì, ÇáÐÇÊ, ÇáÐí, ÇáÈáÏ, ÇáÊáÝÒíæä, ÇáÈÇÈ, ÇáÊÇÑíÎ, ÇáËÇäí, ÇáËÇäíÉ, ÇáÈÏÇíÉ, ÇáÈíÊ, ÇáÈÍÑ, ÇáÈÑÇÒíá, ÇáÈÑÇÒíáí, ÇáÈÑÇÒíáíÉ, ÇáÈÑßÉ, ÇáÈÔÑ, ÇáÈÛäæ, ÇáÈä, ÇáÈäÇ, ÇáÈäÇÊ, ÇáÈäØáæä, ÇáÈæßÓ, Çáì, ÇáÌá, ÇáÍáã, ÇáÌãÇÑß, ÇáÌãíáÉ, ÇáÎáíÌ, ÇáÍáæ, ÇáÏãæÚ, ÇáÍáÞÉ, ÇáÍÇÌ, ÇáÍÇÌÉ, ÇáÍí, ÇáÍíÇÉ, ÇáÌÏíÏ, ÇáÏÎæá, ÇãíÑ, ÇáÍÑÇã, ÇãíÑÉ, ÇáÎÑØæ, ÇáÎÑØæã, ÇáÌÒÇÑ, ÇáÏÓÊæÑí, ÇáÌä, Çáíæã, Çáíæãí, ÇáÍæÇÏË, ÇáÏäíÇ, ÇáÏæÑ, ÇáÍÖæÑ, ÇáÍÞ, ÇáÍÞíÞí, ÇáÍÞíÞíå, ÇáÏßÊæÑ, ÇáÏßÊæÑÉ, ÇáÑÏ, ÇáÑÍãå, ÇáÑíÇÖ, ÇáÑíÇÖí, ÇáÑíÇÖíÉ, ÇáÑÆíÓ, ÇáÓáÇãÉ, ÇáÔãÓ, ÇáÔãÚÉ, ÇáÓãß, ÇáÔÇÑÚ, ÇáÕÇÝí, ÇáÕÈÇ, ÇáÔÈÇÈ, ÇáÕÈÇÍ, ÇáÓÈÇÍå, ÇáÒí, ÇáÔÎÕ, ÇáÕÍÝ, ÇáÕíä, ÇáÕíäí, ÇáÕíäíå, ÇáÔíØÇä, ÇáÓÑ, ÇáÕÛÇÑ, ÇáÔÚÑ, ÇáÓÝÑ, ÇáÕÝÞå, ÇáÔåÑ, ÇáÓæÏÇä, ÇáÓæÏÇäíÉ, ÇáÕæÑ, ÇáÕæÑÉ, ÇáÓæÞ, ÇáÚã, ÇáÚãÑ, ÇáÚãæÏ, ÇáÚÇã, ÇáÚÇÑ, ÇáÚÇÕãÉ, ÇáÛíÇÈ, ÇáÚíÏ, ÇáÚÌíÈ, ÇáÚíæä, ÇáÚÑÈ, ÇáÚÑÈí, ÇáÚÑÈíÉ, ÇáÚÑÈíå, ÇáÚÑæÓ, ÇáÚÓá, ÇáÚÙíã, ÇáÚØÔ, ÇáÝ, ÇáÝÊÑÉ, ÇáÝíá, ÇáÝíáã, ÇáÝíÓ, ÇáÝÑäÓí, ÇáÝä, ÇáÝäÇä, ÇáÝæÒ, Çáå, ÇáåáÇá, ÇáåÏÇíÇ, ÇáåÏÝ, ÇáÅäÌáíÒ, ÇáÅäÌáíÒí, Çãæ, ÇáæáÇíÇÊ, ÇáæÇÍÏ, ÇáäÇÓ, ÇáäÇÞÕ, ÇáäÊ, ÇáäÌæã, ÇáäåÇíå, ÇáÖÛØ, ÇáØáÇÞ, ÇáØÈ, ÇáØíÈ, ÇáØÑíÞ, ÇáÞãÑ, ÇáÞÏã, ÇáÞÝá, Çáßá, ÇáßáãÇÊ, ÇáßáÇã, ÇáßÈíÑ, ÇáßÈíÑÉ, ÇáßÑíã, ÇáßæÑÉ, ÇÈÊÓã, ÇÈÊÓÇãÇÊ, ÇÊÍÇÏ, ÇÈÑÇåíã, ÇÈæ, ÇÌãá, ÇÏÇÑÉ, ÇÎÊíÇÑ, ÇÍÊÑÇÝí, ÇÍÊÑÇÝíÉ, ÇÍÈß, ÇÏÎá, ÇÌÑ, ÇÍÓÇÓ, ÇÎæÇä, ÇÑæÚ, ÇÓã, ÇÓãÇÁ, ÇÕáÇÍ, ÇÓãß, ÇÓÊãÊÚ, ÇÓÊÞÈÇá, ÇÓÚÏ, ÇÚãá, ÇÚÊÐÇÑ, ÇÛÑÈ, ÇÚÑÝ, Çåã, Çä, Çæá, ÇæáÇÏ, ÇäÇ, ÇäÊ, ÇäÊåì, ÇäÌáíÒì, Çäíä, ÇäÔÇÁ, Çæä, ÇÖÍß, ÇßáÇÊ, ÇßÊÈ, ÇßÔÝ, ÐÇÊß, ÈáÇ, ÊãÊÚ, ÈáÏ, ÊãÑíä, ÊáÝÒíæä, Êãä, ÊáÞí, ÈÇááíá, ÊÇáÊ, ÈÇáÊáÇÊå, ÈÇáÌÏ, ÊÇãÑ, ÈÇáÝÑä, ÈÇáÅäÌáíÒ, ÈÇáäÓÈÉ, ÈÇáÖÍß, ÈÇáß, ÈÇíÎ, ÊÇÑíÎ, ÈÇÑßæ, ÊÇäì, ÊÐßÑ, ÊÊÎíá, ÈÊÚÑÝ, ÈÊå, ÊËÞ, ÊÈÞì, ÊÊßáã, ÈÏÇíå, ÊÍÊ, ÈíÊäÇ, ÈÍÈß, ÊÏÎá, ÈÏÑ, ÈíÔ, Èíä, ÈÏæä, ÊÍÞÞ, el, ÊÑ, ÊÑÏÏ, ÈÑäÇãÌ, ÈÑßÉ, ÈÓÃá, ÊÔÈå, ÊÔßíáÉ, ÊÚáÞ, ÊÚÇá, ÊÚÇÏá, ÈÚÏ, ÈÚíÏ, ÊÛíÑ, ÊÚÑÝ, ÈÚÖ, ÊÝÖá, ÈåÇ, ÈåÐÇ, Èä, ÈäÇÊ, Êäíä, ÊæäÓ, ÈæßÓ, ÈØáÉ, ÊØáÞ, ÊØÈíÞ, ÈÞÊ, ÈÞíÊ, ÊÞÏíã, ÊÞÚ, ÊÞæã, ÊÞØÚ, Èß, ÊßÊÈ, Êßæä, google, Ï., íáÇ, ÍãÇíÉ, ÎáÇÕ, ÍáÇæÉ, Îáíá, ÌãíáÉ, ÎãÓÉ, ÎãÓíä, ÎáÝ, ÏãæÚ, Íáæå, ÎáÞÊ, íãßä, íÇ, ÎÇáÏ, ÌÇãÚÉ, ÍÇáå, ÎÇáß, ÌÇÈÇ, ÏÇÎá, ÏÇíãÇ, ÍÇÌÉ, ÏÇíÑíä, ÎÇíÝ, ÍÇÌå, íÇÑÈ, ÎÇÑÌ, íÇÑíÊ, ÎÇÕ, íÇÓáÇã, ÎÇÕÉ, ÍÇÝá, ÍÇÝáÉ, ÌÇåÒ, íÇæÏ, ÍÈ, ÍÈí, íÈÏæ, ÎÈÑ, ÍÊÚÑÝ, ÍÈæÈ, íÊßáã, ÏÎáÊ, ÌÏÇ, ÌÏÇð, ÍíÇÉ, íÏÎá, ÌÏíÏ, ÌÏíÏå, ÎíÑÇ, íÍÕá, ÍíæÇä, image, ÏÑÓ, ÍÓÇÈ, ÍÓÇÈß, íÒíÏ, ÍÓä, íÚáä, ÍÝáå, ÎÝíÝ, ÎÝíÝÉ, íåãß, íæã, íæãíÇÊÊ, ÍäÇä, Ìäíå, ÏæÑ, ÏæÑí, ÏæÑå, Ìäæä, íæÞÝ, Íäß, ÍÖæÑ, ÏÞÇíÞ, ÏÞíÞÊíä, ÍÞäÇ, ÏßÇä, íßæä, ÑÇÈØ, ÑÇÌá, ÑÇÌí, ÑÇíß, ÑÈì, ÑÍá, ÑÍáÉ, ÑÍãå, ÑíÇÖí, ÑíÔæ, ÑÓÇáÉ, ÑÓÇáå, ÑÓÇíá, ÑÓÇÆá, ÑÓæá, ÑäÇãÌ, ÑäÉ, ÑÆíÓ, ÑÆíÓÇ, Ñæäì, ÑÞíÕ, ÑÞÕ, ÓáãÊ, ÓáÇã, ÓáÇãÉ, ÕáÇÍ, ÒãÇä, Õáì, ÓãíÉ, ÓãÍÊæ, ÓãÓã, ÓãÚ, ÔãÚÉ, ÓãßÉ, ÔÇÁ, ÓÇãÚ, ÕÇáæä, ÕÇÍÈ, ÕÇÑæÎ, ÓÇÚÉ, ÔÈÇÈ, ÕÈÇÍ, ÔÈßÉ, ÓÌá, ÔíÎ, ÕíÏáíÉ, ÓíÏÇ, ÕÏíÞ, ÔÎÕ, ÔÎÕíÉ, ÕÏÝå, Õíäíå, Ôíäå, ÕÏÞæ, ÒÑ, ÔÑíÝ, ÓÑÚÉ, ÓÑæ, ÔÑßÉ, ÔÚÇÑ, ÔÚÇÑÇÊ, ÓÚÏ, ÕÛíÑ, ÕÝÞå, ÔåÑ, ÒåÑÉ, ÓäÉ, ÓæÏÇäì, ÓæÏÇäíÉ, Óäíä, ÕæÑ, ÕæÑÉ, ÕæÑå, ÕæÑß, ÔæÝæ, Óäå, Ôßá, ÓßÇíÈ, ÔßÑÇ, Úãá, ÚãáíÉ, Úãáíå, ÚáÇÞÇÊ, ÚáÇÞÉ, Úáì, Úáíå, ÚáíäÇ, Úáíß, Úáíßã, ÚãÑì, ÚáæÈ, ÚãæÏ, ÛáØÇä, ÚÇáã, ÚÇáãì, ÚÇãÉ, ÚÇÏá, ÚÇÏíå, ÚÇíÒÉ, ÚÇíÔíä, ÚÇÕã, ÚÇÔÊ, ÚÈÇÑå, ÛíÇÈ, ÚíÈ, ÚíÏ, ÚÌíÈÉ, ÛíÑ, ÛíÑåÇ, Úíäí, Úíæä, Úíæäß, ÚÑÈí, ÚÑÈíÉ, ÚÑÈíå, ÛÑíÈÉ, ÚÑÝå, ÚÑæÓ, ÚÔÇä, ÚÔÑ, ÚÔÑå, ÚÒÝ, ÙåÑ, Úä, ÚæÏ, ÚäÏãÇ, ÚäÏåÇ, ÚäÏäÇ, ÚäÏß, ÚäæÇä, what, Ýí, Ýíáã, ÝíåÇ, ÝÑÕÉ, ÝÑäÓí, you, ÝÚáÇ, ÝäÇä, ÝÖá, ÝßÑå, åá, åáÇá, åÇäÊ, åÇß, åÐå, ÅÈÑÇ, ÅÈÑÇåíã, åÏÇÝ, åÏíå, åååå, ååååå, åååååå, åååååååå, ååååååååå, åååååååååå, åäÇ, åäÇÇ, æáÇ, æáÇÏ, æáíÏ, æãÌäæä, æÇáãÑíÎ, æÇááå, æÇáí, æÇáÌä, æÇÍÏ, äÇÓ, äÇÓì, æÇäÊ, äÇÞÕÉ, æÊÇäì, æÈÏÇ, æÈÚÏ, æÍÇÊ, æÌå, æÌåÇ, äÌæã, æÍäÇä, æÑÞå, äÒá, æÕáÊ, äÒÇÑ, æÕæÑ, æÔæÝ, æÚÇÏ, æÛíÑ, äÝÓí, äÝÓå, äÝÓß, äåÇí, äåÇÑ, æææÈ, äØÞ, ÖíÝ, ÖÍßå, ¿¿¿¿, ØáÇÞ, ØáÚÊ, ØÇáÈ, ØÇÑÞ, ØÈ, ØÈì, ØÑíÞÉ, ØÑíÞå, Øå, ØæÇáì, Øæíá, Øæíáå, ÞáÈì, ÞãÑ, ÞÇáæÇ, ÞÇÏÑ, Þíá, ÞÏíã, ÞÏÑÉ, ÞÏæã, ÞÑÑÊ, ÞÕÉ, ÞÕÕ, ÞÚÏÉ, ÞäÇÉ, ÞæÉ, ßá, ßáãÇÊ, ßáãÉ, ßáãå, ßáÇã, ßáÇÈ, ßãÇä, ßáåÇ, ßÃäå, ßÇãá, ßÇãáÉ, ßÇÓ, ßÇßÇ, ßÊÇÈ, ßÊÇÈÉ, ßÊÈÊ, ßËíÑ, ßËíÑÇ, ßÈíÑÉ, ßíáæ, ßíÑ, ßíÝ, ßÑÊæä, ßÑíã, ßÝÇíå, ßåÑÈÇ, ßäÊ, ßæÑÉ

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
*Ç Ç*äÇÓ ÚáæÈ ÍÈÇÈß æÇáÝ ãÑÍÈ È*ß È*ä Çåáß ETHAR ÍÈÇÈßã ÚÔÑå 0 04-13-2016 09:09 AM
*æã*ÇÊ Òæá ãÔÇßÓ ÇáÝÇÑÓ ÇáãÌåæá Ñßä ÇáÊÓáíå æÇáÇáÛÇÒ 37 01-04-2014 07:31 PM
*æã*ÇÊ ãÓÍæÑå moon00n ÇáÝä ÇáÊÔßíáí æÇáÑÓã 0 12-15-2012 03:01 PM
*æã*ÇÊ ÈÕÇá* ÇáÔãÔÇÑ ãä ßá ÈÓÊÇä ÒåÑÉ (ÇáãäÊÏì ÇáÚÇã ) 13 10-24-2011 07:02 PM
*æã*ÇÊ Úãß ÊäÞæ!!! ÇáÌÒÇÑ Ñßä ÇáÊÓáíå æÇáÇáÛÇÒ 9 09-04-2011 10:24 PM


All times are GMT +2. The time now is 06:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.