منتديات إيثآرالسودان  

Go Back   منتديات إيثآرالسودان > Úáæã ÇÌÊãÇÚíå > ÇáÊßÇÝá ÇáÇÌÊãÇÚì æÇáÚãá ÇáØæÚì

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1  
Old 06-05-2010, 06:28 PM
ÑÝÇÚí is offline
 
Join Date: May 2010
Location: ÇãÏÑãÇä
Posts: 3,001
Default ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

ÞÇá ÊÚÇá* Ý* ãÍßã ÊäÒ*áå (æÊÚÇæäæÇ Úá* ÇáÈÑ æÇáÊÞæ* æáÇÊÚÇæäæ Úá* ÇáÇËã æÇáÚÏæÇä )ÕÏÞ Çááå ÇáÚÙ*ã

æÞÇá ÇáÍÈ*È ÇáãÕØÝ* Õá* Çááå Úá*å æÓáã (ãËá ÇáãÄãä*ä Ý* ÊæÇÏåã æÊÑÇÍãåã ßãËá ÇáÌÓÏ ÇáæÇÍÏ ÇÐÇ ÇÔÊß* ãäå ÚÖæÁ ÊÏÇÚ* áå ÓÇÆÑ ÇáÌÓÏ ÈÇáÓåÑ æÇáÍã* )

ÇÎæÊ* Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä á*Ó ãäÊÏ* äßÊÈ Ý*å Èá åæ ÊæÇÕá ÇÌÊãÇÚ* æäãæÒÌ ááãÍÈå æÇáÇÎÇå æÇáÕÏÇÞå ÇáãÈä*å Úá* ÇáÞ*ã ÇáÇÓáÇã*å æÇáÊÞÇá*Ï æÇáÇÚÑÇÝ ÇáÓæÏÇä*å

ÝßÇä ÇáæÇÌÈ Çä äÓÇäÏ ÈÚÖÇ ÈÚÖ æÇä *Ú*ä ÈÚÖÇ ÇáÈÚÖ ãä ãäÇ áÇ*ãÑ ÈÙÑæÝ Ý* åÐå ÇáÏä*Ç ÝåäÇß ÇáÝÑÍ æåäÇß ÇáÊÑÍ

æÝ* Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä äÍä ÇÓÑå æÇÍÏå åãäÇ æÇÍÏ æåÏÝäÇ æÇÍÏ åæ ÑÝÚå åÐÇ ÇáÕÑÍ ÇáÐ* äÑ*Ïå ãÊã*ÒÇ Úä Û*Ñå ãÊÝÑÏÇ Ý* ØÑÍå

æÞÏ ÌÑÈÊ ÚÙãå ÇáÚãá ÇáÎ*Ñ* Ý* ÇáÛÑÈå æÇáÞ*ãå ÇáßÈ*Ñå áå

æÞÏ æÖÚÊ ÊÕæÑÇ ÔÇãáÇ áåÐÇ ÇáÚãá ØÈÚÇ ÈÚÏ ãæÇÝÞå ÇáÇÏÇÑå æãæÇÝÞÊßã æØÑÍ ÇÑÇ*ßã Çáä*Ñå

ÇáÇåÏÇÝ

1- ÊÍÞ*Þ ãÈÏÇ ÇáÊßÇÝá ÇáÇÌÊãÇÚ* È*ä ÇÚÖÇÁ ÇáãäÊÏ*

2- ÊÚÒ*Ò ÇæÇÕÑ ÇáãÍÈå æÇáÇÎÇÁ

3- ÑÈØ ÇáÇÚÖÇÁ ÈÇáãäÊÏ* æÇÔÚÇÑåã ÈÇääÇ ÇÓÑå æÇÍÏå æÇä ãÇ*ÑÈØäÇ ÇßÈÑ ãä Çáß* ÈæÑÏ

4- ÇÔÚÇÑ ÇáÝÑÏ ÈÇåã*å ÇáÌãÇÚå

ÇáÊãæ*á

*Êã Êãæ*á åÐÇ ÇáÚãá ãä ÇÔÊÑÇßÇÊ ÔåÑ*å ÇæÊÈÑÚÇÊ Ú*ä*å ãä ÇáÇÚÖÇÁ æÝ* ÇáãÓÊÞÈá ããßä ääÔ* ãæÑÇÏ ááÏÎá

ÇæÌå ÇáÕÑÝ

*Êã ÇáÕÑÝ ãäå áÍÇáÇÊ ÇáæÝÇÁ Çæ ÇáÍæÇÏË Çæ ÇáÇãÑÇÖ ÇáãÒãäå æÇ*ÖÇ Ý* ÍÇáå ÇáÇÝÑÇÍ ÑÈäÇ *ÌÚá ßá Ç*ÇãäÇ ÇÝÑÇÍ

ÇáÇÏÇÑå

*Êã Êßæ*ä ãßÊÈ ÊäÝ*Ð* *Êã ÊÑÔ*Íå ãä ÇáÇÚÖÇÁ Úá* Çä *Êã ãÍÇÓÈå ÐÇáß ÇáãßÊÈ ÈÔßá ãäÊÙã ãä ÞÈá ÇáÇÚÖÇÁ

ÇÎæÊ*

å* ÝßÑå ÇÊãä* Çä ÊÌÏ ÇáÞÈæá ãä ÇáÇÏÇÑå æãäßã

æÇÊãä* Çä áÇÊãæÊ ÞÈá Çä ÊæáÏ ßÍÇáåÇ Ý* ãÚÙã ÇáãäÊÏ*ÇÊ

ßá* ËÞå Ý* Çä ãä *äÊã* Çá* Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä åæ ÔÎÕ ãÊÝÑÏ ãÍÈ ááÎ*Ñ ÓÇÚ* Çá* ÇáÈÑ* æÇáÊÞæ*

ÇäÊÙÑ ÇÑÇßã æãÔÇÑßÊã æãÓÇÚÏÊßã

æÇááå ãä æÑÇÁ ÇáÞÕÏ
__________________
Reply With Quote
  #2  
Old 06-05-2010, 06:43 PM
alkurdfane is offline
 
Join Date: May 2010
Location: ÇáÇãÇÑÇÊ U.A.E
Posts: 660
Default ÑÏ: ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

ÇáÑÇÆÚ ÑÝÇÚ* ÇäÊ æßãÇ ÚåÏäÇß ÓÈÇÞ ÈÇáãÝ*Ï ÇáãÊÝÑÏ.
Úä äÝÓ* ÇËä* ÝßÑÊß æá*ÊåÇ ÊÊÍÞÞ¡á*Ê ÇáÌã*Ú(ÇÏÇÑÉ æÇÚÖÇÁ)*ÊÝÇÚáæ ãÚ åÐå ÇáÝßÑÉ ÇáÎ*Ñ*å.
ÒÇááå ãä æÑÇÁ ÇáÞÕÏ.
__________________
ÑÞã ÈÚÏ?* ÈÑÓá ÓáÇã?* ?*Íæ?* ÔæÞ?* æßá ÇÍÊÑÇã?*
Reply With Quote
  #3  
Old 06-06-2010, 12:12 AM
ÇÑíÌ ÚÈÏ ÇáÌáíá is offline
 
Join Date: May 2010
Location: Amor
Posts: 1,629
Default ÑÏ: ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

ÑÇÞÊ á* ÇáÝßÑÉ ßË*ÑÇ ...ÇäÇ Úä äÝÓ* ÇæÏ Çä Çßæä ØÑÝÇ Ý* åÐå ÇáãÓÃáÉ æÇÓÃá Çááå Çä Êßæä Ìã*Ú Ç*Çãßã ÇÝÑÇÍÇ
Reply With Quote
  #4  
Old 06-07-2010, 03:47 PM
ÚãÑ is offline
 
Join Date: May 2010
Location: ÇáÓæÏÇä
Posts: 190
Default ÑÏ: ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

ãÇ ÇÌãáåÇ æßáäÇ ãÚß Çä ÔÇ ÁÇááå
Reply With Quote
  #5  
Old 06-07-2010, 08:39 PM
ETHAR is offline

 ÃãíÑÉ ÈßáãÊí

 
Join Date: May 2010
Location: KSA
Posts: 26,479
Default ÑÏ: ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

ÇáÝßÑå ããÊÇÒå æÇäÇ Ýì ÇäÊÙÇÑ ÇáÔßá ÇáäåÇÆì

ÇäÇ ÈÊãäì ßãÇä äÚãá ÇßËÑ ãä ßÏå
äÚãá ÍÇÌÇÊ ááÓæÏÇä æÇáÓæÏÇä*ä Ýì ßá ãßÇä
ÈÊãäì äÓÇåã Ýì Ç*Çã ÚáÇÌ*å
Ýì ÇáÌãÚ*ÇÊ ÇáÎ*Ñ*å
Ýì ÎáÞ æÚì ÚÇã

ßá ãÌãæÚå Êßæä ãÓÆæáå ãä ãäØÞå æÊÍßì Úä äÔÇØÇÊåÇ
ããßä ÇáÈ*ÞÏÑ *ÞÏã ÏÑæÓ Ýì ãäØÞÊå

æßáåÇ ÇÝßÇÑ ÊÍÊÇÌ äË*ÞåÇ
ÇäÇ ãäÊÙÑå ÇáÝßÑå ÇáäåÇÆ*å *ÇÑÝÇÚì

á*ß ßá ÇÍÊÑÇãì
Reply With Quote
  #6  
Old 06-08-2010, 04:19 PM
ÑÝÇÚí is offline
 
Join Date: May 2010
Location: ÇãÏÑãÇä
Posts: 3,001
Default ÑÏ: ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

Quote:
Originally Posted by alkurdfane View Post
ÇáÑÇÆÚ ÑÝÇÚ* ÇäÊ æßãÇ ÚåÏäÇß ÓÈÇÞ ÈÇáãÝ*Ï ÇáãÊÝÑÏ.
Úä äÝÓ* ÇËä* ÝßÑÊß æá*ÊåÇ ÊÊÍÞÞ¡á*Ê ÇáÌã*Ú(ÇÏÇÑÉ æÇÚÖÇÁ)*ÊÝÇÚáæ ãÚ åÐå ÇáÝßÑÉ ÇáÎ*Ñ*å.
ÒÇááå ãä æÑÇÁ ÇáÞÕÏ.
Ìã*á ÌÏÇ Çä Êßæä ÇäÊ Çæá ÇáãæÞÚ*ä Úá* ÐÇáß

äÚã äÑ*Ï Çä äßæä ßáäÇ *Ï æÇÍÏå

ÊÓáã *ÇÒæÞ
__________________
Reply With Quote
  #7  
Old 06-08-2010, 04:21 PM
ÑÝÇÚí is offline
 
Join Date: May 2010
Location: ÇãÏÑãÇä
Posts: 3,001
Default ÑÏ: ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

Quote:
Originally Posted by ÇÑ*Ì ÚÈÏ ÇáÌá*á View Post
ÑÇÞÊ á* ÇáÝßÑÉ ßË*ÑÇ ...ÇäÇ Úä äÝÓ* ÇæÏ Çä Çßæä ØÑÝÇ Ý* åÐå ÇáãÓÃáÉ æÇÓÃá Çááå Çä Êßæä Ìã*Ú Ç*Çãßã ÇÝÑÇÍÇ
æÑÇÞ á* ÊæÇÌÏß æÇÔÚÑä* ÈÇáÝÎÑ æÇáÇÚÊÒÇÒ
__________________
Reply With Quote
  #8  
Old 06-08-2010, 04:22 PM
ÑÝÇÚí is offline
 
Join Date: May 2010
Location: ÇãÏÑãÇä
Posts: 3,001
Default ÑÏ: ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

Quote:
Originally Posted by ÚãÑ View Post
ãÇ ÇÌãáåÇ æßáäÇ ãÚß Çä ÔÇ ÁÇááå
ÊÓáã *Çãáß æÝ* ÇäÊÙÇÑ ÇáÈÞ*å
__________________
Reply With Quote
  #9  
Old 06-08-2010, 04:23 PM
ÑÝÇÚí is offline
 
Join Date: May 2010
Location: ÇãÏÑãÇä
Posts: 3,001
Default ÑÏ: ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

Quote:
Originally Posted by ethar View Post
ÇáÝßÑå ããÊÇÒå æÇäÇ Ýì ÇäÊÙÇÑ ÇáÔßá ÇáäåÇÆì

ÇäÇ ÈÊãäì ßãÇä äÚãá ÇßËÑ ãä ßÏå
äÚãá ÍÇÌÇÊ ááÓæÏÇä æÇáÓæÏÇä*ä Ýì ßá ãßÇä
ÈÊãäì äÓÇåã Ýì Ç*Çã ÚáÇÌ*å
Ýì ÇáÌãÚ*ÇÊ ÇáÎ*Ñ*å
Ýì ÎáÞ æÚì ÚÇã

ßá ãÌãæÚå Êßæä ãÓÆæáå ãä ãäØÞå æÊÍßì Úä äÔÇØÇÊåÇ
ããßä ÇáÈ*ÞÏÑ *ÞÏã ÏÑæÓ Ýì ãäØÞÊå

æßáåÇ ÇÝßÇÑ ÊÍÊÇÌ äË*ÞåÇ
ÇäÇ ãäÊÙÑå ÇáÝßÑå ÇáäåÇÆ*å *ÇÑÝÇÚì

á*ß ßá ÇÍÊÑÇãì
ääÊÙÑ ÈÞ*å ÇáÚÞæá ÇáäÑå áÊæÓ*Ú ÏÇ*Ñå ÇáãÔÇÑßå

æÍ*äåÇ Í äÖÚ ÇáÊÕæÑ ÇáäåÇ* æäÈÏÇ Ý* ÇáÎØæÇÊ ÇáÝÚá*å

áß ÊÞÏ*Ñ*
__________________
Reply With Quote
  #10  
Old 06-13-2010, 08:21 PM
æÏ ÇáÎæí is offline
 
Join Date: May 2010
Location: ÇáÓæÏÇä
Posts: 9,291
Default ÑÏ: ÕäÏæÞ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇáÎ*Ñ*

ÍÈ*È* ÑÝÇÚ* ÇáäæÑ

ÇäÊ ßãÇ ÚÑÝÊß

áã ÊÎ*È Ùä* ÇÈÏÇ

ÇäÇ ÇÈÕã áß ÈÇáÚÔÑå æ*áÇ äÈÏÇ ÇáÈÑäÇãÌ ÏÇ
__________________
[flash1=http://dc05.arabsh.com/i/01975/86hvuvh29l73.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]
Reply With Quote
Reply

Tags
...., ......, ÃãÇã, ÃãÇãß, ááÇäÖãÇã, ÃãËÇá, ããíÒå, áÃæá, áãäÊÎÈ, áãäÊÏíÇÊ, ããßä, ãÇÐÇ, áÇÈ, ãÇÏÈæ, áÇÒã, ãÇäÚ, ãËÇá, ãÈÇÑß, ÃÈÏÃ, ãÈÑæß, áÈÓ, áÊÓÌíá, ÃÌãá, ãÍãÏ, áÌãíÚ, ãÍÊÇÌ, ÃÎíÑ, áíÓÊ, áíåã, ãíä, áÌäÉ, ãÏäí, áíßã, ÃÓã, ãÔÇÑí, ãÔÇÑßå, ãÓÇÚÏå, ãÕØÝì, ãÔßáÉ, arabic, ãÚÇÐ, ãÚÇäÇ, ãÚÇß, ÃÝÖá, Ãæá, Ãæáì, ãäÇÓÈ, áäÈÏÇ, ãäÊÎÈ, ãäÊÏì, ãäÊÏíÇÊ, ãäí, ãæÌæÏ, ãäåÇ, ãæÖæÚ, ãäØÞå, ãæÞÚ, ãØáæÈ, áÞÇÁ, áßÇÓ, ãßÇä, Çáã, ÇáããíÒ, ÇáããíÒå, ÇáãÇ, ÇáãËá, ÇáãÈÇÑß, ÇáãÊæÇÌÏíä, Çááí, ÇáãÍÓ, ÇáãÓÊÞÈá, ÇáÃÚÖÇÁ, Çááå, ÇáãåãÉ, ÇáÃæá, ÇáÃæáì, ÇáãäÇÓÈ, ÇáãæÇÚíÏ, ÇáãäÊÎÈ, ÇáãäÊÏì, ÇáãäÊÏíÇÊ, ÇááÞÇÁ, ÇáãÞíã, ÇáÇÍÏ, ÇáÇÓÈæÚ, ÇáÇÚÖÇÁ, ÇáÇä, ÇáÇæá, ÇáÇæáì, ÇáÇäÓÇä, ÇáÇØÝÇá, ÇáÐí, ÇáËÇäí, ÇáËÇäíÉ, ÇáÈíÊ, ÇáÊÍíå, ÇáÈÑäÇãÌ, ÇáÊÓÌíá, ÇáÊæÇÞíÚ, ÇáÊæÝíÞ, Çáì, ÇáÌá, ÇáÌãíÚ, ÇáÍÇÌ, ÇáÎÇÕå, ÇáÍÈ, ÇáÍÈíÈ, ÇáÍí, ÇáÍíÇÉ, ÇáÎíÑ, ÇáÎíÑí, Çáíå, ÇáÌä, ÇáÍäíä, ÇáÏæÑ, ÇáÌäÓ, Çáíß, ÇáÑÇÈØ, ÇáÑÇÆÚ, ÇáÕáÇÉ, ÇáÒãÇä, ÇáÒãä, ÇáÔÈÇÈ, ÇáÔÎÕ, ÇáÓÑ, ÇáÓæÏÇä, ÇáÓæÏÇäíå, ÇáÚã, ÇáÚÇáã, ÇáÚÇáãí, ÇáÛÇáí, ÇáÛÇáíå, ÇáÚíä, ÇáÚÙíã, ÇáÚÖæ, ÇáÝ, Çáåã, ÇáÅÓáÇãí, ÇáäÇÓ, ÇáäÌæã, ÇãæÑ, ÇáØíÈ, ÇáØÑíÞ, ÇáØÝá, ÇáÞÏíÑ, ÇáÞæá, Çáßá, ÇáßÈíÑ, ÇáßÑíã, ÇáßÑíãÉ, ÇÊãäì, ÇÈæÇÈ, ÇÌãá, ÇÍãÏ, ÇíÇã, ÇÌÊãÇÚ, ÇíËÇÑ, ÇÍÊÑÇã, ÇÍÊÑÇãí, ÇÌÚá, ÇÎæÉ, ÇÑíÌ, ÇÑæÚ, ÇÑÞÇã, ÇÓãÇÁ, ÇÓáÇãíå, ÇÓÇÓí, ÇÕÏÞÇÁ, ÇÚãá, ÇÚÑÝ, ÇÝÑÇÍ, ÇÝÖá, ÇåÏÇÝ, ÇäÊí, ÇäÔÇÁ, ÇäÖãÇã, ÇØÝÇá, ÇÞÊÑÇÍ, ÇÞÊÑÇÍÇÊ, ÇÞÊÑÍ, ÇßËÑ, Çßæä, ÊãíÒ, ÈÇáÌÏ, ÈÇÐä, ÊÐßÑ, ÈíÇä, ÊÍÊ, Èíä, ÈÑäÇãÌ, ÈÓãÉ, ÈÔßá, ÊÚÇá, ÊÚÇáí, ÊÚÑÝ, ÊæÇÞíÚ, ÈæÓÊ, ÊäÒíá, ÊæÖÍ, ÈÞÊ, ÈÞíÊ, ÊÞæã, ÈßÇãá, Êßæä, íáÇ, ÎáÇÕ, ÌãíáÉ, ÌãíÚ, íãßä, íãßäßã, íÇãä, ÏÇÎá, ÏÇíãÇ, ÍÇÌÉ, ÍÇÌå, ÌÇåÒ, ÌÇæÈ, íÊÈÑÚ, ÍÈíÈå, ÎÈÑ, ÌÏÇ, ÍíÇÉ, ÍíÇÊí, ÌÏÇÑ, ÌÏíÏ, ÍÓíä, ÍÓä, ÍÓäÊ, ÌÚáÊ, íÚäí, íÝÊÍ, íæã, Íäíä, íäÔÑ, ÍÖæÑ, íßæä, ÑÇÈØ, ÑÇÌí, ÑÇÆÚ, ÑÇÆÚÉ, ÑÓÇáÉ, ÓáãÊ, ÓáÇã, ÕáÇÉ, ÒãÇä, Õáì, ÓÇÈÞ, ÔÈÇÈ, ÓÌá, ÕÏíÞ, ÔÑÇÆÍ, ÓÑæ, ÔÚÇÑ, ÓÚíÏ, ÔåÇÏå, ÕäÏæÞ, ÕæÑ, ÕæÑÉ, ÓæÑÉ ÇáßåÝ, ÔßÑÇ, Úãá, Úáì, Úáíå, ÚáíäÇ, Úáíß, Úáíßã, ÚÇáã, ÛÇáí, ÚËãÇä, ÛíÑäÇ, ÚÔÇä, ÚÞíá, ÝßÑå, ÅáíåÇ, åÇäÊ, åÐå, åÏÇÝ, ÅíËÇÑ, æáÇ, æÃäÇ, æáßä, æÇááå, æÇÍÏ, æÇÌÚá, æÇäÊ, æÇßËÑ, äÈíá, æÈÚÏ, æíÈÞí, æÏíä, æÌå, äÌæã, äÍäÇ, æÑÇÆÚ, æÓáã, äÔÇØ, äÙÇã, äÝÓå, ¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿¿, ØÑíÞå, ÞáÈÇ, ÞÏíã, ÞÏÑÉ, ÞÕíÑå, Þæáí, ßáÇã, ßãÇä, ßÇãá, ßËíÑ, ßíÝíÉ, ßÑíã

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÇÒ*ßã ÞáÈí ÇáãÞÊæá ßãÏ ÍÈÇÈßã ÚÔÑå 3 02-10-2014 08:00 AM
ß*Ý ÊÔÇåÏ ÇáÓæÏÇä ÈßÇã*ÑÇÊ ÇÚÖÇÁ ãäÊÏ*ÇÊ Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ÌÏæ ÈßÑí ÈáÇÏì íÇÝÎÑ ÇÌÏÇÏì 9 12-10-2011 02:28 AM
ßã ÇÍÈßã *Ç Ç*ËÇÑ ÇáÓæÏÇä ..! Íäíä ãä ßá ÈÓÊÇä ÒåÑÉ (ÇáãäÊÏì ÇáÚÇã ) 4 09-06-2011 09:39 AM


All times are GMT +2. The time now is 01:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions Inc.